หลักสูตร การรับฟังเสียงลูกค้าสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน (VOC (Voice of Customer) for Quality)

รหัสหลักสูตร: 67200

จำนวนคนดู 666 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การรับฟังเสียงลูกค้าสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน (VOC (Voice of Customer) for Quality)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนนั้น องค์ประกอบสำคัญประเด็นแรกคือ “ลูกค้า” เพราะลูกค้าเป็นตัวชี้วัดสำคัญในด้านการเติบโตขององค์กรในทุกๆ มิติ ดังนั้นองค์กรจะเติบโตแบบยั่งยืนได้จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ตลอดจนต้องรู้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น

     ดังนั้นองค์กรต้องมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Focus) โดยใช้แนวทางที่เรียกว่า VOC หรือ Voice of Customer หมายถึง “การรับฟังเสียงของลูกค้า” เป็นการเฟ้นหาความคิดความรู้สึกและความปรารถนาของลูกค้า แบบ Insight โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพันองค์กรต้องมีความเข้าใจถึงลูกค้าทั้งคุณลักษณะความต้องการความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและรวมไปถึงการให้บริการที่จะทำให้เหนือความคาดหวังลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับองค์กร ดังนั้นที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหลายองค์กร มีการนำระบบการบริหารจัดการต่างๆมากมายที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน (Customer engagement) เช่น CRM CEM เป็นต้น เพื่อให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างได้เปรียบทางการแข่งขันและเกิดความยั่งยืนตลอดไปการดูแลใส่ใจ รวมถึงการ เข้าใจรับฟังแบบเชิงลึก(deep listening) จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการสร้างความพึงพอใจในลูกค้า


วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะความต้องการความคาดหวังของลูกค้าแบบเชิงลึกด้วยการฝึกฟังแบบ Deep listening
 2.  เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเสียงของลูกค้า (VOC) จากทฤษฎี 3 Smart
 3.  เพื่อให้ทราบช่องทางวิธีการหาแนวทางการวิเคราะห์ความต้องการจากการฟังที่แท้จริง
 4.  เพื่อให้ทราบแนวทางการต่อยอดที่จะทำให้ Customer Engagement ต่อไปในอนาคต


หัวข้ออบรมสัมมนา

Part1: ปรับทัศนคติ เพิ่มความเข้าใจในการฟังให้ลึกถึงความต้องการ

 •  นิยามคำว่า “ลูกค้า”ที่แท้จริง
 •  ทัศนคติเชิงบวก สู่ การทำงานเชิงรุก
 •  พฤติกรรมความหลากหลายกับนิสัยเปลี่ยนแปลงรายวันของลูกค้า
 •  ลูกค้า 4 ประเภทและการจัดระดับการบริการ
 •  กิจกรรมเดี่ยวที่ 1 Customer analytical for serve

สิ่งที่จะได้รับ

Part:1 ปรับทัศนคติเพิ่มความเข้าใจในการฟังให้ลึกถึงความต้องการ

เป็นปรับทัศมนคติในการทำงาน สู่การเพิ่มศักยภาพจากภายใน ให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับลูกค้าอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความต้องการและพฤติกรรมการแสดงออก วิทยากรใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบสนุกสนาน และขมวดเนื้อหาให้เป็นวิชาการแบบกลมกล่อมพอดีคำ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพ จนเกิดมุมมองด้านบวกต่อการมองลูกค้า เพื่อการพัฒนาการบริการที่ดีขึ้นไป


Part2: เทคนิคการฟังเสียงลูกค้า เพื่อการพัฒนาสู่งานคุณภาพ

 •  สาเหตุและประเภทที่มาของเสียงลูกค้า (VOC)
 •  เสียงสุข
 •  เสียงเศร้า
 •  VOC to customer requirement
 •  การค้นหา latent need
 •  อารมณ์และการแสดงออกประกอบเสียง
 •  ระดับการส่งเสียงเพื่อบอกความต้องการในการขอความช่วยเหลือ
 •  ทฤษฎี 3 SMART เพื่อประสิทธิภาพการฟังอย่างที่ปรึกษา

กิจกรรมกลุ่มที่ครั้งที่ 1 ฝึกการฟังด้วยหลักการ 3 SMART เพื่อการวิเคราะห์ วางแผน หาแนวทางในการจัดการปัญหาที่ดี และตรงใจผู้ใช้บริการ โดยวิทยากรจะให้ดู VDO clip เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่มเกิดการรับรู้ ตีความ และหาวิธีการที่แตกต่าง อย่างมีคุณภาพ

สิ่งที่จะได้รับ

Part2: เทคนิคการฟังเสียงลูกค้า เพื่อการพัฒนาสู่งานคุณภาพ

หัวข้อนี้วิทยามกรได้ออกแบบในแต่ละส่วนมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ลองทำให้เกิดแนวความคิดสู่แนวทางการฟังสู่การแก้ปัญหาให้เป็นมืออาชีพ

มีการฝึกการแสดงออกด้านการส่งการรับรู้อารมณ์ของเสียงรวมถึงการรับรู้และการตีความในสารประเภทต่างๆ ที่ลูกค้าส่งมาเพื่อให้เราตีความและหาแนวทางแก้ไขใช้ในการพัฒนาต่อไป


Part:3 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ อย่างมีระบบ

 •  การเก็บรายละเอียดของปัญหา
 •  การระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ และเป็นได้มากที่สุด
 •  การยืนยันสาเหตุที่แท้จริง
 •  กรณีศึกษา: การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
 •  การวิเคราะห์ศักยภาพของปัญหาและ โอกาส
 •  เทคนิคในการรวบรวมข้อมูล เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ
 •  กระบวนการวางแผนเพื่อแก้ไข และป้องการป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ

สิ่งที่จะได้รับ

Part:3 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ อย่างมีระบบ

การบรรยายในหัวข้อนี้เป็นการบรรยายต่อเนื่องจากหัวข้อที่ 1,2 โดยวิทยากรได้มีการวางเรื่องราวที่เป็นการเล่าเรื่องประกอบมาใน แต่ละส่วน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นปัญหา ฝึกรับฟัง เข้าใจ และนำมาปฏิบัติใช้ในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน

โดยใช้แนวคิด “แตกต่าง อย่าง มีคุณภาพ”


Part4: นำความรู้ที่ได้มา ปรับใช้ในกิจกรรม

 •  สรุป Part1 วิทยากรเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจาก ทัศนคติที่มีต่อลูกค้า กับองค์กรที่ล้าหลังและถูกลืม
 •  สรุป Part2 วิทยากรเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฟังเสียงลูกค้า เพื่อการพัฒนาสู่งานคุณภาพ
 •  สรุป Part3 วิทยากรเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 2 วิทยากรแจกโจทย์ จากสื่อสิ่งพิมพ์โดยให้หัวหน้ากลุ่ม ในแต่ละกลุ่มรับโจทย์ไป สื่อสารให้กับผู้เข้าอบรมในกลุ่มฟัง เพื่อใช้แนวคิดจากหัวข้อที่1,2,3, หาแนวทางร่วมกันในการทำกิจกรรมให้มี ประสิทธิภาพที่สุด

สิ่งที่จะได้รับ

Part4: นำความรู้ที่ได้มา ปรับใช้ในกิจกรรม

หัวข้อนี้วิทยากรจะทำการสรุปทุกหัวข้อในการเรียนที่ผ่านมา เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เข้าอบรม หลังจากนั้นจะเข้าสู่การทำกิจกรรมกลุ่ม 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ทั้งหมดไปปรับใช้กับการทำงานจริงได้อย่างเหมาะสม


 ลักษณะการเรียนรู้

 •  บรรยาย 40%
 •  Case Sharing 20%
 •  กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม 30%
 •  Q and A 10%


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การรับฟังเสียงลูกค้าสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน (VOC (Voice of Customer) for Quality)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การรับฟังเสียงลูกค้าสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน, Voice of Customer, เทคนิคการฟังเสียงลูกค้า, ปรับทัศนคติ เพิ่มความเข้าใจในการฟังให้ลึกถึงความต้, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ อย่างมีระบบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti