หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน (MOTIVATION MANAGEMENT)

รหัสหลักสูตร: 67353

จำนวนคนดู 559 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน (MOTIVATION MANAGEMENT)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          การสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อให้ทีมงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ผู้บังคับบัญชาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการจูงใจให้ทีมงาน มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ความสำเร็จในการจูงใจทีมงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชาแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ทีมงานเห็น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม ควรเริ่มต้นจากการจูงใจตนเองก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อจะได้เป็นแรงขับเคลื่อนที่มีพลังในการจูงใจทีมงานให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน และเพื่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามที่กล่าวมา

ดังนั้น หากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” มีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจูงใจตนเองและการจูงใจทีมงานที่ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้สามารถนำแนวคิด หลักการเป็นผู้นำที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้สามารถบริหารงาน จูงใจและพัฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการกับทีมงานได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
1 ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change)สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนภาวะผู้นำของตนเอง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่กระทบต่อชีวิตคนทำงานในปัจจุบัน

- แรงบีบคั้นที่ทำให้ต้องปรับบทบาทของผู้นำ

- ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

- บทบาทของผู้นำยุคใหม่ (Leadership Role)

Workshop: การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันกระทบกับการบริหารจัดการของผู้นำอย่างไรบ้าง


2ทัศนคติสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Mindset to Change)เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม

- ทัศนคติกับความสำเร็จในการทำงาน

- Growth Mindset Vs. Fixed Mindset กับผลกระทบในการทำงาน

- เทคนิคการปรับความคิดทีมงานให้เป็น Growth Mindset เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

Workshop: ฝึกปรับความคิดให้เป็น GROWTH MINDSET


3 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน (Trust Building Essential)สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับทีมงาน

- ทำไม Trust จึงสำคัญมากเมื่อต้องทำงานร่วมกัน

- พฤติกรรมที่ทำลายความไว้วางใจและความเชื่อมั่น

- สูตรการสร้าง TRUST

Workshop: การสร้างความไว้วางใจให้กับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ


4เทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงานต่างวัยต่างสไตล์เรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน

- ปรากฎการณ์ความแตกต่างและ ความหลากหลายในที่ทำงาน

- รู้จักคนสี่รุ่นในองค์กรและเทคนิคการรับมือคนแต่ละรุ่นในทุกสถานการณ์

-เปิดใจ Generation Z

-รู้จัก Generation Y

-เผยใจ Generation X

-เข้าใจ Baby Boomer

- ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในการสร้างแรงจูงใจให้ ทีมงานต่างวัย


5เครื่องมือการบริหารผลงานและพัฒนาศักยภาพทีมงานเพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

- ทำความรู้จักกับเครื่องมือประเมินศักยภาพทีมงาน

- วิธีการประเมินศักยภาพทีมงาน

- แนวทางการบริหารจัดการผลงานและการจูงใจทีมงานในแต่ละแบบแต่ละสไตล์

Workshop: การวิเคราะห์ศักยภาพทีมงานเพื่อบริหารจัดการผลงานและจูงใจ


6กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆสามารถจูงใจทีมงานแต่ละสไตล์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างผลงานประสิทธิภาพสูง

- เทคนิคการโน้มน้าวใจบุคคลอื่นให้ประสบความสำเร็จ

- เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมงาน

- กุญแจสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

Workshop: ฝึกปฏิบัติการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน (MOTIVATION MANAGEMENT)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทัศนคติสู่ความสำเร็จ, Growth Mindset, Fixed Mindset, การสร้างแรงจูงใจทีมงานต่างวัยต่างสไตล์, Key Success Factor, วิธีการประเมินศักยภาพทีมงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด