ทีมเดียวกัน หัวใจเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน ( TEAM SYNERGY FOR SUCCESS )

รหัสหลักสูตร: 66614

จำนวนคนดู 2102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทีมเดียวกัน หัวใจเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน ( TEAM SYNERGY FOR SUCCESS )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
     ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนทำงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้งานของหน่วยงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน การทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันต้องใช้กระบวนการในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน มุ่งเน้นการทำงานการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกัน เกิดการประสานงานที่ดี สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันจะทำให้ทีมงานมีเป้าหมายดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไม่ว่าจะในส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross functional team)
     หลักสูตร TEAM SYNERGY FOR SUCCESS เป็นหลักสูตรสำคัญที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานในโลกสมัยใหม่ เสริมสร้างทักษะการสร้างความไว้วางใจ การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้แนวทางในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
    1.  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน มุ่งเน้นการทำงานการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มองเห็นความสำคัญของหน่วยงานต่างๆและผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกัน เกิดการประสานงานที่ดี เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
   2.  เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการสื่อสารที่หยั่งถึงจิตใจ สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   3.  เพื่อให้ตระหนักถึงวิธีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการทำงานร่วมกันภายใต้ความแตกต่างและความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อความชอบ ให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้

   แก้ปัญหา

      - ทัศนคติในการทำงานแบบยึดตัวเองหรืองานตัวเองเป็นศูนย์กลาง ขาดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร
      - ขาดการประสานงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
      - ขาดทักษะในการสื่อสารกับทีมงานทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้งานไม่ประสบความสำเร็จ
      - ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
   พัฒนา
      - สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันจะทำให้ทีมงานมีเป้าหมายดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไม่ว่าจะในส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross functional team)
      - เกิดแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต
      - กระบวนการแก้ไขปัญหาในงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นระบบ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์  วัตถุประสงค์ : กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมาก ปรับทัศนคติ เพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิดความสำคัญของการสื่อสารและการประสานงานเพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

        เนื้อหาหลัก  - กิจกรรม Ice Breaking เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มองเห็นความสำคัญของหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุนทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรร่วมกัน

   2. ทัศนคติเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน (Mindset to Change) วัตถุประสงค์ : พัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานข้ามสายงานและร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา
         เนื้อหาหลัก  - การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กระทบกับชีวิตคนทำงานในยุคปัจจุบัน
                           - คนทำงานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
                           - Workshop: GROWTH Mindset เพื่อสร้างโอกาสและสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
   3. เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน (Trust Building Essential) วัตถุประสงค์ : เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันที่สามารถนำพาบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ไว้วางใจ และเชื่อมั่นอย่างเต็มที่

        เนื้อหาหลัก   - ทำไม Trust จึงสำคัญมากเมื่อต้องทำงานร่วมกัน
                           - พฤติกรรมที่ทำลายความไว้วางใจและความเชื่อมั่น
                           - สูตรการสร้าง TRUST
                           - พฤติกรรมที่เสริมสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันมากขึ้น
                           - มารยาทและจริยธรรมในการทำงานร่วมกัน (Working Etiquette)
   4. การสื่อสารกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างของบุคคลและการทำงานร่วมกัน (Working with Different Communication Style) วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับคนแต่ละสไตล์ ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       เนื้อหาหลัก    - ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
                           - เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ
                           - ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภท สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เมื่อต้องสื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ
     5. เทคนิคการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน (Cross Functional) วัตถุประสงค์ : การฝึกมองภาพการทำงานทั้งระบบ เพื่อปรับใช้ในการทำงาน และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน
       เนื้อหาหลัก    - ความสำคัญของ “การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน”
                           - การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
                           - Workshop: สร้างสรรค์แบบจำลอง Team Alignment ขององค์กร
รูปแบบการฝึกอบรม
   -    บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                        30%
   -    การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%   
   -    ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion                    40%
ระยะเวลาฝึกอบรม
   -    3 ชั่วโมง


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    พนักงานทุกระดับ
-    เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 ท่าน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทีมเดียวกัน หัวใจเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน ( TEAM SYNERGY FOR SUCCESS )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทีมเดียวกัน หัวใจเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน, TEAM SYNERGY FOR SUCCESS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด