สัมมนา วันนักบริหารงานบุคคล

รหัสหลักสูตร: 20756

จำนวนคนดู 796 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

      กุญแจหลักสําคัญที่จะชวยในการขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และทําใหองคการบรรลุเปาหมายใหไดนั้น คือ สมรรถนะหลักของนักทรัพยากรมนุษย (Competencies) ซึ่งประกอบไปดวยหลัก 6สมรรถนะดวยกัน อาทิ Strategic Positioner, Change Championหรือ Innovator and Integrator แตสมรรถนะหลักพื้นฐานที่สําคัญคือ ความนาเชื่อถือของนักทรัพยากรมนุษย (Credible)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม, ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์, อบรม วันนักบริหารงานบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด