การบริหารความเสี่ยงและการเขียนรายงานควบคุมภายใน (Risk Manangement and Internal Control Report)

รหัสหลักสูตร: 22136

จำนวนคนดู 2218 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ มีความรวดเร็วจนบางครั้งไม่สามารถดำเนินการรับมือได้อย่างทันท่วงที เพราะสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันด่วน (RadicalChange) จึงก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียหายทั้งในด้านเวลา, ด้านการเงินและด้านชื่อเสียงขององค์กร ดังนั้น หลักสูตรการฝึกอบรมนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล จนกระทั่งสามารถวางแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณต่อไปตลอดจนสามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักการของ COSO และสามารถเขียนรายงานการควบคุมภายใน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินไปจนประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จนกระทั่งสามารถระบุสถานการณ์ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียหายต่อเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้ตามหลักการคำนวนหาค่าดัชนีความเสี่ยง

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์และจัดทำระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักการของ COSO จนกระทั่งสามารถเขียนรายงานการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารความเสี่ยง, การจัดการความเสี่ยง, การเขียนรายงาานความเสี่ยง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด