การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจ

รหัสหลักสูตร: 22868

จำนวนคนดู 924 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1.  เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารให้สามารถบริหารงาน บริหารคน ตลอดจนการบริหารตนเอง อันจะก่อให้เกิดพลังในการทำงานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

             2.  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านจิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology) ด้านการเป็นผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ ได้อย่างมีประสิทธิผล

             3.  เพื่อ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารในการประชุมทีมงานสำหรับการแก้ ปัญหาความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน  อันจะก่อให้เกิดแนวคิดด้านการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี คุณภาพและมีสัมฤทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม
      1.  ภาพรวมของการเป็นผู้นำ (Overall of Leadership)                                                    
           - วิวัฒนาการของภาวะผู้นำ (Overall of Leadership)                               
                *  Personality Style 

        *  Theory Style  

        *  Situational Style

    - ความหมายและคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำ

    - แบบทดสอบภาวะผู้นำ ท่านเป็นผู้นำแบบใด ?”

    - ตัวแปรเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้นำ

    - แบบประเมินความเป็นผู้ใหญ่ของลูกน้อง

       * M1  Dead Wood  * M2 Work Horse  * M3 Problem Child  * M4 Star

    - กลยุทธ์การนำตามสถานการณ์ และการจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา  (How to handle problem employees)

    - Workshop   “ทำอย่างไรจึงจะสร้างอำนาจและบารมีในการเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิผล

    - บทบาทของผู้นำในการมอบหมาย สั่งงาน และสื่อสาร

    - นำเสนอผลงาน  ตอบข้ออภิปราย ซักถาม

    - ประเมินผลความก้าวหน้าของการฝึกอบรม

      2. ทักษะผู้นำกับการจูงใจและการจัดการความขัดแย้ง  (Role of Leader in Motivation & Conflict Management)
            - ความต้องการและแรงจูงใจของมนุษย์

ประเภทของแรงจูงใจ

    - ประเภทของความขัดแย้ง

    - ขั้นตอนในการจัดการความขัดแย้ง

    - เทคนิคการสลายพลังกลุ่ม

    - กรณีศึกษาด้านการจัดการความขัดแย้ง

       1)  “3 เก่า ใหม่ เลือกใครดี ?”

       2)  “วัวดีบ่าแตก

    - แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหาตามกรณีศึกษา

    - นำเสนอผลงานกลุ่ม

    - วิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติม

    - สรุป อภิปราย ตอบข้อซักถาม            


วิธีการฝึกอบรม
         เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมเล่นเกม บรรยายสรุป ถาม – ตอบ 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด