หลักสูตร “เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สรรหาแบบมืออาชีพ”

จำนวนคนดู 2266 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
      การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานขององค์การ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่ง ที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมขององค์การในระยะยาวได้ หากองค์การคัดเลือกบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการแล้ว องค์การจะต้องสูญเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และท้ายที่สุดผลงานที่องค์การได้รับจากผู้สมัครรายนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่องค์การคาดหวังด้วย การสรรหาบุคลากรเกิดขึ้นกับหลายๆ องค์การที่ขาดมาตรฐานในกระบวนการคัดเลือก องค์การเหล่านี้มักจะไม่มีวิธีการหรือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเพียงพอในการคัดเลือกผู้สมัคร หรืออาจเกิดจากผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการคัดเลือกพนักงานใหม่ขององค์การ
      หลักสูตรมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับ “การสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ” ให้แก่องค์การที่สนใจจะนำความรู้และเทคนิคดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือในการลดความผิดพลาดในการคัดเลือกผู้สมัคร และเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพนักงานใหม่ให้ได้ตรงตามที่องค์การคาดหวังมากที่สุด


วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรได้ตรงความคาดหวังขององค์กร และฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง

รูปแบบการสัมมนา
  • การบรรยาย / การฝึกปฏิบัติ
  • Work shop


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น.
1.  บทบาทของนักสรรหาในยุคสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
2.  ฝึกการทำโครงการ/แผนการสรรหาและคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

    - ทำอย่างไรถึงจะดึงดูดใจผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
    - เทคนิคอะไรบ้างที่เจ้าหน้าที่สรรหาควรทำเป็นอันดับแรก

3.  กระบวนการขั้นตอนในการสรรหาที่เจ้าหน้าบุคคลควรทราบ
    - ประเมินแหล่งข้อมูลการสรรหา ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ
    - วิธีการสรรหาที่ได้รับความนิยมในยุคคน Gen Y
    -  การสร้างแบบ เพื่อเป็น เกณฑ์การคัดเลือกใบสมัครของแต่ละตำแหน่งงาน

4.  การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของงานสรรหาและคัดเลือก และการเก็บรวบรวบข้อมูล
5.  เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีวิธีการอย่างไร

    - ขั้นตอนและกระบวนการ ในการสัมภาษณ์ ตั้งแต่ การเปิด ขั้นทำการสัมภาษณ์และ การปิดการสัมภาษณ์
    - เทคนิคการตั้งคำถามที่ให้ได้ซึ่งคำตอบที่องค์การต้องการ
และได้คนที่เหมาะสมตาม Core Competency ขององค์กร
6.  การใช้เครื่องมือ Competency-Base Question Technique
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สรรหา, technique is recruiting

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด