การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่ลีน (LEAN TRANSFORMATION)

รหัสหลักสูตร: 23240

จำนวนคนดู 1579 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล  (About the Event)                                                                .     

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนรูปธุรกิจไปสู่ ลีน เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำสุด คุณภาพสูงสุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการ ส่งมอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด (Driving business transformation to LEAN for least operating costs, top quality and least processing time)

•อนาคตกำลังไล่ล่าคุณ LEAN ปฏิวัติระบบการทำงานไปแล้วโดยสิ้นเชิง (Future is hunting you; LEAN has completely evolved working methods.)

•การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่ LEAN หมายความว่าอย่างไร? จะเริ่มต้นที่จุดไหน (What is the meaning of business transformation? Where should begin?)

•วิเคราะห์ปัญหาโดยการสร้าง Value stream mapping เพื่อค้นหาจุดคอขวด และปรับปรุง (Analyze flowing bottlenecks by value stream mapping)

•จะพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในระบบ LEAN ได้อย่างไร (How to develop employees to LEAN working processes?)

•อะไรคือความสูญเสีย 8 ประการ (8 wastes) มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้สำเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

•สร้างวัฒนธรรมการค้นหา-บ่งชี้ ขั้นตอนงานที่ไม่มีประโยชน์ (NVA) และปรับปรุงแก้ไข (Building organization culture to analyze non value added working activities and improvement )

•วิธีใช้เครื่องมือคุณภาพ เช่น Brainstorming, Pareto chart, Why-Why-analysis and How, T-Chart (How to apply quality tools such as brainstorming, Pareto chart, Why-Why analysis and how etc.)

•อะไรคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำแนวทางต่างๆ ของแนวคิดแบบ LEAN มาปฏิบัติอย่างยั่งยืน (What are sustainable key success factors to implement LEAN working process?)

เคล็ดลับ "การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่ LEAN”  ทำให้ท่านสามารถนำมาสร้างความสำเร็จกับองค์กรของท่านได้ แนวคิดและข้อมูลที่นำเสนอในการสัมมนาครั้งนี้ สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภท นอกจากโรงงานแล้ว ยังรวมไปถึงธุรกิจบริการ อย่างเช่น โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันการเงิน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  การก่อสร้างและอื่น ๆ อีกมากมาย  ทั้งนี้ยังมีผู้ที่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอีกเป็นอันมากว่า ระบบลีนจำกัดอยู่เฉพาะการผลิตเท่านั้น  แต่ข้อมูลในการสัมมนาครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่า ระบบลีนสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจใดๆ ก็ตามที่แสวงหาแนวทางในการลดเวลาในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบ สินค้า งาน ข้อมูล เอกสาร ให้ได้ตามเป้าหมายและ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ  

งานทุกงานมี 8 Waste ทั้งสิ้น ในประเทศที่พัฒนาแล้ว Lean ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง เพราะ Lean กำลังเปลี่ยนการทำงานของโลก (There are 8 wastes in every organization, LEAN is widely used in the developed countries, LEAN is changing the world)


วัตถุประสงค์ (objective)                                                                                         .     

•เพื่อให้องค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปธุรกิจไปสู่ Lean 

(Stimulate participated organizations realize the necessitate of changing to Lean)

•Lean ใช้ได้กับองค์กรที่มุ่งขจัดความสูญเสีย 8 ประการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และลดเวลางาน

(Lean is widely applicable to organizations who aims to eliminate 8 deadly wastes)

•เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้ว่าจะเริ่มต้นทำ Lean ที่จุดไหน ทำอย่างไร

(Enable participants to know where to start Lean process and how to implement)

•องค์กรมีความสามารถในการลดต้นทุน ลดเวลาส่งมอบสินค้าและบริการ ผลงานที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

(Capacity building organization in costs reduction, shortening delivery lead time and best quality)

•องค์กรเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

(Increasing competitiveness)


หัวข้ออบรมสัมมนา

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้  (What you will learn)                                                         .     

•ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปรัชญาของ (LEAN deep understanding in LEAN philosophy)

•จะเริ่มต้น สร้างระบบ LEAN ที่จุดไหน เริ่มอย่างไร (How to start to implement LEAN and where?) 

•การเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่าเพื่อให้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบัน (Value stream mapping to analyze the current situation)

•LEAN เริ่มตั้งแต่ Suppliers of supplier, supplier, องค์กรของเรา ลูกค้า ลูกค้าของลูกค้า (Scope of lean starts from suppliers of supplier, supplier—our organization—customers—customers of customer)

•ได้เรียนรู้เรื่อง flow diagram, flow chart, man and machine chart

•เรื่องเทคนิคการวัดเวลาการทำงาน Throughput time การวัด cycle time, Take time

•การปรับเรียบโดย Line balancing

•8 wastes และวิธีการขจัด

•CI-Kaizen การปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

•การพัฒนา สมรรถนะ พนักงาน (Employee competency development)

•การซ่อมบำรุงแบบทวีผล (Total Productive Maintenance)

•แนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (The way to sustainable successful)


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Lean Transformation, Toyota Way

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด