สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Letter of Credit & UCP 600

จำนวนคนดู 291 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Letter of Credit & UCP 600
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การค้าระหว่างประเทศที่ใช้ Letter of Credit เป็นเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขของ Letter of Credit และ UCP 600 เพื่อไม่ให้คู่ค้ามาเอาเปรียบ เพราะมีค่าใช้จ่าย เช่นค่าธรรมเนียมใครควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งออกต้องส่งสินค้าภายใต้เงื่อนไขของ L/C , UCP600ผู้ส่งออกจะต้องทำเอกสารหาเอกสาร ทำเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง 
หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการฝึกอบรม-สัมมนา

1.การวิเคราะห์ Letter of Credit

2.วงจร Letter of Credit สำหรับเป็นเครื่องมือในการชำระเงิน

3.การใช้ Standby Letter of Credit และ ประโยชน์ทางการค้า

4.การใช้ Restricted Letter of Credit และ ประโยชน์ทางการค้า

5.เงื่อนไขข้อกำหนดใน Letter of Credit กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและ INCOTERMS’2010 ที่นำมาใช้อ้างอิง

6.เอกสารต่าง ๆ ตามที่ Letter of Credit เรียกขอ และ ผู้ที่ออกเอกสาร

7.UCP 600 มีผลกระทบต่อการชำระค่าสินค้าของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า อย่างไร

8.การวิเคราะห์ UCP 600 ทั้ง 39 มาตราตาม Letter of Credit และการจัดทำเอกสาร

o การนับระยะเวลาการส่งสินค้า ตาม UCP 600

o ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของธนาคารตาม UCP 600

o มาตรฐานในการตรวจเอกสารของธนาคาร

o การปฏิเสธเอกสารที่มีข้อผิดพลาด (Discrepancy)

o เอกสารการขนส่งที่ Letter of Credit เรียกขอ

o ความหมายของคำว่า “CLEAN”

o การจัดหาเอกสารการประกันภัยและภัยที่คุ้มครอง (Insurance document and coverage)

o กรณีวันหมดอายุของ Letter of Creditตรงกับ วันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ต่างประเทศไม่หยุด

o การใช้จำนวนเงินและประมาณสินค้า และราคาต่อหน่วย กับ “About” or “Approximately”

o การส่งสินค้าแบบ “Partial Shipment”

o การส่งสินค้าเป็นงวด ๆ

o การยื่นเอกสารนอกเวลาทำการของธนาคาร

o ความรับผิดชอบต่อเอกสารที่ปลอมแปลง

o ความรับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย หรือ ได้รับล่าช้า

o ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย

o ภาระความรับผิดชอบของผู้ซื้อการเปิด Letter of Credit ของธนาคาร

o การโอน Letter of Credit ให้กับผู้อื่น

o ผู้รับประโยชน์ตาม Letter of Credit

9.สรุปคำถาม - คำตอบ ปัญหาที่มักเป็นปัญหาสำหรับการความเสี่ยงจากการใช้ Letter of Credit และ UCP 600


วิทยากรอาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ที่ปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ บริษัท E.B.C.I.

อดีตผู้รับผิดชอบศูนย์บริการธุรกิจส่งออกนำเข้า ศูนย์สีลม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน


วิทยากร
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ที่ปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ บริษัท E.B.C.I.

อดีตผู้รับผิดชอบศูนย์บริการธุรกิจส่งออกนำเข้า ศูนย์สีลม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วิทยากรกรมการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: L/C, Letter of Credit, UCP 600
การวางแผนโครงข่าย การจัดการขนส่งและการส่งมอบวัสดุ/สินค้า  โครงสร้างการคำนวณต้นทุน แนวทางการลดต้นทุนขนส่ง  TRANSPORT & DELIVERY NETWORK PLANNING & MANAGEMENT,  COST STRUCTURE , CALCULATION AND  REDUCTION TECHNIC
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี
หลักสูตรตัวแทนออกของตามมาตรฐานศุลกากร Shipping#8
9900บาท
หลักสูตรตัวแทนออกของตามมาตรฐานศุลกากร SP#4 เรียนจบสามารถสอบเพื่อเป็นตัวแทนออกตามที่ศุลกากรกำหนดได้
การวางแผนอุปสงค์และอุปทานแบบบูรณาการ การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม การสั่งเติม/ซื้อวัสดุและสินค้าคงคลัง MODERN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  DEMAND – SUPPLY INTEGRATED PLANNING INVENTORY ANALYSIS, PLANNING, REPLENISHMENT, PURCHASING & CONTROL
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี
การบริหารการจัดส่งและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
3800บาท
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด