Project Management การบริหารโครงการ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

Project Management การบริหารโครงการ

จำนวนคนดู 75 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Project Management การบริหารโครงการ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ในการทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโครงการซึ่งเป็นการสร้างฐานธุรกิจให้มีความแข็งแรงด้วยโครงการที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ โครงการที่ทำโดยปราศจากการวางแผนที่ดีจะไม่ประสบความสำเร็จ การทำโปรเจคอาจใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนมาก หากผลออกมาไม่ดีหลังการทำโปรเจคก็จะส่งผลเสียต่อองค์กรไม่มากก็น้อย อาจมากจนมีผลต่อเสถียรภาพขององค์กรก็เป็นได้
หัวข้ออบรมสัมมนา
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.เรียนรู้วิธีการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบมีประสิทธภาพ

2.เรียนรู้องค์ประกอบในการทำโปรเจค

3.เรียนรู้ตัวอย่าง Project Proposal ที่ดีนำไปใช้ต่อได้ทันที

4.เรียนตัวอย่างของ Project Proposal ที่ดีในการนำเสนอผู้บริหาร

5.บุคคลากรที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่

6.เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการทำโปรเจค

7.เรียนรู้การคัดเลือกโปรเจคที่ควรทำตามลำดับก่อนหลัง

8.เรียนรู้การควบคุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด

9.เรียนรู้วิธีการคำนวณผลประโยชน์จากการทำโปรเจค

กำหนดการและหัวข้อการอบรม

09:00 – 14:30

•ประโยชน์ของการทำ Project Management

•บทบาทหน้าที่ของ Project Manager

•ขั้นตอนการทำ Project Management

•Initiation – Project Defining

•หลักการเลือกทำโปรเจคที่ให้ผลสูงสุด

•วิธีการทำแบบข้อเสนอโครงการที่สมบูรณ์ (Project Proposal) – 12 Elements

•การคำนวณผลตอบแทนของโครงการ-Project Feasibility Study/ Payback Period

•การคำนวณผลตอบแทนทุกด้านของโครงการ Improvement Project

•Financial - ทั้ง Green Dollars และ Blue Dollars

•Non-Financial – ที่มีผลต่อองค์กร

•ดูตัวอย่าง Project Proposal ที่ถูกต้องและสมบูรณ์

•Project Storyboard / Control Map

•Planning / Design

•Project Objectives

•หลักการเขียนเป้าหมายของการโครงการให้สมบูรณ์Project Team Member ที่สมบูรณ์

•SMART

•Change+Quality+Reference+Magnitude+Time-Frame

•Project Storyboard-เข็มทิศในการทำโครงการ

•Project Kick-off – การเปิดโครงการ

•Project Cost Estimation

•กับดักในการทำ Cost Estimation

•การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำโปรเจค

•ตัวอย่าง Template การวิเคราะห์ความเสี่ยง

•การควบคุมกิจการของโครงการด้วย Gantt Chart

•ตัวอย่างของ Gantt Chart

•การควบคุมเวลาการทำงานด้วยเครื่องมือ PERT และ CPM

•กับดักในการวางแผนที่ไม่ดี

•Production / Execution การดำเนินการโครงการที่เป็นระบบ

•Monitoring and Controlling การควบคุมและติดตามผล

•การวัดผลความคืบหน้าแต่ละกิจกรรม

•ตัวอย่างตารางที่ใช้ในการวัดผลความคืบหน้า

•Project Reporting

•การประเมินผลโครงการเป็นระยะ Project Evaluation Progress

•ตัวอย่าง Project Evaluation Template

•ตัวอย่าง Project Result Tracking Template

•การทำ Project เพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น – Improvement Project

•หลักการปรับปรุงการทำงานด้วย Cross Functional Process Mapping Methodologyความแตกต่างการทำ Improvement Project ด้วยการทำ Brain Storming vs Cross

•Project Storyboard 5 Elements

•การระบุข้อปัญหาอย่างละเอียด

•การแก้ไขปัญหาแบบคิดนอกกรอบ

•การแก้ไขปัญหาโดยไม่มองปัญหาในเบื้องต้น

•การสร้างแผนการปรับปรุง

•การลำดับแผนการปรับปรุงตามสิ่งที่ควรทำก่อน

•ความแตกต่างการทำ Improvement Project ด้วยการทำ Brain Storming vs Cross

•Functional Process Mapping Methodology

•หลักการลดความสูญเสีย 8 ประการของการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การทำ Improvement Project

•เทคนิคในการทำ Improvement Project

•5W 1H

•ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify

•PDCA

•Cross Functional Process Map

•SIPOC Tool

•การค้นหารากแท้ของปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์

•การใช้หลัก 80/20 เพื่อการแก้ไขปัญหาสำคัญก่อน

•14:45 – 16:00

•ทำเวิร์คช็อป

•Workshop - วิธีการคัดเลือกโครงการที่จะทำ จัดลำดับก่อนหลังเพื่อการเลือกทำโปรเจคที่มีผลมากก่อน

•Closing


วิทยากร
อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมี

 อาจารย์ สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์ (วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ MBA ธรรมศาสตร์)

•กรรมการผู้จัดการบริษัทฝึกอบรม อดีตผู้บริหารระดับสูงองค์กรผู้นำธุรกิจยอดขายกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี

•ประสบการณ์การปรับปรุงคุณภาพองค์กรในบริษัททีมีชื่อเสียงกว่า 20 ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายให้บริษัทได้ปีละหลายสิบล้านบาทด้วย Lean Six Sigma

•ผ่านการอบรมด้าน Six Sigma และ Quality Improvement กว่า 200 ชั่วโมงจากสถาบันที่มีชื่อเสียงประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป

•เป็นทั้ง Quality Courses Trainer และ Facilitator ระดับ Master Black Belt

•Vice President – Total Quality Department บริษัท Citibank (Thailand) ทำงาน Full Time กว่า 5 ปีด้าน Quality Improvement รับผิดชอบการปรับปรุงคุณภาพการทำงานทั้งองค์กรโดย Process Improvement through 6 Sigma Concept

•ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

•อดีตผู้บริหารในบริษัทชั้นนำกว่า 25 ปีเช่น Citibank, Seven Eleven, Amway, Avon, ICI Paints, Berli Jucker


คำค้นประกาศนี้ Tags: Project Management
การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
3800บาท
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เห
เทคนิคพิชิตยอดขาย เข้าใจโลกตลาดออนไลน์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับธุรกิจ SMEs ในการเข้าสู่ตลาดโลกออนไลน์อย่างเต็มตัว โดยตะกร้าออนไลน์
อบรม หลักสูตร Performance Management for Line Manager
6800บาท
บริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การบริหารผลงานเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนสมรรถนะการทำงาน (Competency) ของพนักงานในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่
3800บาท
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำค
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนนำเครื่องมือ HO-REN-SO มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อบรม หลักสูตร Strategic Program
14900บาท
หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์ การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมึ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3G
การสร้างความผูกพันของลูกค้าเพื่อความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ Customer Engagement to Brand Loyalty
3500.00บาท
วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจก็เพื่อต้องการให้วัฎฎะจักรของการซื้อซ้ำ ขายเพิ่ม หรือการบอกต่อของลูกค้าเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องและเติบโต ดังคำกล่าวของ "อัลเฟรด แอล สโลน : ประธานบริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส" ที่ว่า "หนทางที่ด่วนที่สุดที
สุดยอดเทคนิคการบริหารคนยุค 4.0
3400บาท
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกธุรกิจและการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันการบริหารคน (People Management) โดบเฉพาะ Gen Y และ Gen Z เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน มีแรงจูงใจและอุทิศตนในการปฏิบัติงานนั้นนับเป็นเรื่องหลักที่ท้าทายผู้บริหาร ผู้จัดการและหั
สอนสร้างร้านค้าและการตลาดออนไลน์ด้วยเครื่องมือฟรี SEO-SMO
3500บาท
สอนการกรตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจตัวแทนประกันและธุรกิจขนาดเล็ก วีธีเเปิดร้านออนไลน์โปรโมทร้านด้วย SEO-SMO