กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0

จำนวนคนดู 321 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หัวข้อสัมมนา

   ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือเรื่องของพนักงาน หรือแรงงาน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเหล่านี้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องกฎหมายแรงงาน

  กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด ให้นายจ้าง ลูกจ้างและองค์กรดังกล่าวปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้การจ้างงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสมตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาต่างๆๆ

1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องรู้เพื่อความถูกต้องในการปฎิบัติ

     กำหนดโดยข้อตกลงสัญญาจ้าง, ข้อตกลงสภาพการจ้างในการทำสัญญา

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามกฎหมายแรงงาน

3. วัน เวลาทำงานเวลาทำงานปกติ เวลาพัก วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาอย่างไร

▪ การกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน และต่อสัปดาห์

▪ นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้กับลูกจ้างหลังจากทำงานติดต่อกัน กี่ชั่วโมง

▪ การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอมนายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?

▪ การจัดวันหยุดประจำสัปดาห์จะต้องหยุดอย่างไร? จำนวนเท่าไหร่?

▪ หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณี และจำนวนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย

▪ วันลามีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? และมีสิทธิอย่างไร?

4. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ปี 2560 มีอะไรบ้างที่ปรับเปลี่ยน

5. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?

▪ ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

▪ การออกหนังสือเตือน จะต้องดำเนินการอย่างไร?

▪ หลักเกณฑ์การเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร?

6. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ

▪ หลักเกณฑ์ใหม่ กรณีเกษียณอายุจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

▪ หลักเกณฑ์การเกษียณอายุจะต้องเขียนในระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือไม่


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด