หลักสูตรเทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)

รหัสหลักสูตร: 65940

จำนวนคนดู 2110 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรเทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและการ

ลดความผิดพลาดในการทำงาน เพื่อให้เกิดงานเสียน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย จึงเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดของทุกองค์กร เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและลดงานเสีย คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพแล้วองค์กรยังจะสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อีกด้วย

          ในหลายๆ องค์กรจึงให้ความสำคัญของการตรวจสอบสินค้าหรือบริการก่อนจะไปถึงลูกค้า ซึ่งความผิดพลาดในการทำงานเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

และต้องทำการแก้ไขผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ซึ่งทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้นไปอีก เทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุงคุณภาพและมุ่งมั่นสู่ความผิดพลาดเป็นศูนย์นั้นคือ การใช้เทคนิค POKA-YOKE ซึ่งเป็นระบบป้องกันความผิดพลาดในขบวนการทำงานที่เกิดจากคน (Human Error) หรือที่เรียกกันเป็นที่แพร่หลายว่าระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอหรือใช้คำว่า Mistake - Proofing นั่นเอง


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและหลักการของระบบป้องกันความผิดพลาด

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

   4.เพื่อเข้าใจถึงต้นทุนการผลิต ความสูญเสียจากความผิดพลาดในการทำงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


   1. กำไร รายได้ และต้นทุนของทุกองค์กร

   2. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”

   3. จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร

   4. ผลกระทบต่อการทำงานที่ขาด “คุณภาพ” ทั้งต่อหน่วยงานและองค์กร

   5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานที่ผิดพลาด

          5.1 ปัจจัยการกระทำของคน ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด

          5.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

   Workshop1: แชร์ประสบการณความผิดพลาดของการทำงานปัจจุบัน

   6. สาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดจากคน 10 ประการ

   Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดจากสาเหตุ 10 ประการ

   7. เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานเบื้องต้น

   Workshop3: ป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานเบื้องต้น

   8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความผิดพลาดของคน (Human Error)

               - ปัจจัยจากตัวบุคคล

               - ปัจจัยภายนอก

               - ปัจจัยจากความกดดัน

               - สภาพแวดล้อมในการท างาน

   9.ระดับของการความคุมความผิดพลาดในการท างานทั้ง 7 ระดับและการป้องกัน

   10.วิธีการใช้งานระบบ Poka Yokeและ Mistake - Proofing เพื่อลดความผิดพลาดของคน

   11. กรณีศึกษาและตัวอย่างระบบป้องกันความผิดพลาด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

   12.Workshop4: การท างานเป็นทีมเพื่อลดความผิดพลาด

   13.Workshop5: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดเป็นศูนย์ ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ

   1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้หลักการลดของเสียได้อย่างถูกต้องชัดเจน

   2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพและลดของเสียในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

   3. สามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรเทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน, Mistake proofing technique

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด