ทักษะการสอนงานให้ได้งาน Effective Coaching Skills

รหัสหลักสูตร: 65988

จำนวนคนดู 1460 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการสอนงานให้ได้งาน Effective Coaching Skills
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงาน วิธีการสอนงานแบบต่าง ๆ

     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับมีความเข้าใจในความแตกต่างของกลุ่มผู้ฟัง เพื่อปรับวิธีการสื่อความให้เกิดความเข้าใจสูงสุด

     3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการวิเคราะห์งานสำหรับการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมการสอน การนำเสนอเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม

     5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลการสอนงานการให้คำปรึกษาและแนะนำงานและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจต่อการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง                   หัวหน้ากับลูกน้อง มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไปสอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา

     1.การปรับลักษณะบุคลิกภาพผู้สอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อความสำเร็จในการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ

     2.ความรู้เกี่ยวกับการสอนงานและแนะนำงานกับลูกน้อง

                 - ความหมายและความจำเป็นของการสอนงาน

                 - จุดมุ่งหมายของการสอน

                 - หน้าที่ของผู้สอน/ คุณสมบัติของผู้สอน

         กิจกรรมการเรียนรู้

                 - แบบทดสอบตนเองภาวะผู้นำ (Leadership Assessment) 7 ด้าน

                         1.ภาวะผู้นำ (Leadership)

                         2.การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)

                         3.ทักษะการสื่อสาร (Communication)

                         4.ทักษะการนำเสนอ (Presenting)

                         5.การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)

                         6.การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

                         7.ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)

     3.หลักการเกี่ยวกับการโค้ชและการจูงใจสำหรับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

     4.ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการสอนแบบ Motivation Coaching กับการสื่อสารของผู้สอนงานสู่ความมั่นใจและตรงใจกันทั้งสองฝ่ายในการ Coaching

          WORKSHOP : กิจกรรมฝึกทักษะการสอนงานด้วยเทคนิคการสื่อสารแบบเครือข่ายประเภทต่างๆ

     5.กุญแจสำคัญสำหรับทักษะการสอนงานให้ประสบผลสำเร็จ

                 - การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน

                 - การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

                 - การเตรียมและการออกแบบห้องเรียน

                 - การจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนให้สอดคล้องกับการฝึกอบรม

                 - การเตรียมตัวของผู้สอน

                 - การบริหารเวลาการฝึกอบรม

                 - ความพร้อมด้านบุคลิกภาพของวิทยากร

     6.การเขียนแผนการสอนงานแบบง่ายๆ สำหรับการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน (Curriculum and Program Designed)

                 - การวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสำหรับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง

                 - การจัดเตรียมความพร้อมและวิธีการสอนในแต่ละช่วง

                 - การสรุปประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนสำหรับการนำไปใช้งาน

         WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหา และการบรรจุเทคนิคการสอน/การนำเสนอ สำหรับหลักสูตรที่ต้องการนำปใช้ในองค์กร

     8. เทคนิคการสอนและทักษะการนำเสนอของผู้สอนงาน (Professional Presentation)

                 - การสอนเชิงหลักการหรือภาคทฤษฎี (Lecture Presentation)

                 - การสาธิตและฝึกปฏิบัติ (Demonstration/Workshop/Role Play)

                 - การจัดกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

          WORKSHOP : ฝึกทักษะการสอนงานการแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพ

     9. การประเมินและการติดตามผลกาเรียนรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับการสอนงาน

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

           - การบรรยาย 

           - กิจกรรม และเกม 

           - การแสดงออก

           - กลุ่มสัมพันธ์ 

           - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการสอนงานให้ได้งาน Effective Coaching Skills
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการสอนงานให้ได้งาน, Effective Coaching Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด