การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง ( LEADERSHIP DEVELOPMENT )

รหัสหลักสูตร: 66249

จำนวนคนดู 753 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง ( LEADERSHIP DEVELOPMENT )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร

     ในสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจสมัยใหม่ การที่จะบริหารองค์กรไม่ใช่เพียงแค่อยู่รอดได้ แต่ต้องยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน “การเตรียมคน” ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะ “ผู้นำ” ที่จำเป็นต้องมีการทำงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ แล้วอะไรคือแนวทางการจัดการทีมงานที่ได้ผลในภาวะที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่นนี้! แน่นอนว่า “ผู้นำที่พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์” ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางโลกที่ผันผวนและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่ถาโถมเข้ามากระทบองค์กรอย่างต่อเนื่อง

     หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership Development) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองและสามารถนำทีมงานในโลกการทำงานสมัยใหม่ยุค 4.0 เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้โมเดลการพัฒนาผู้นำที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมการทำงานในโลกสมัยใหม่ ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการในการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้แก่งรวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือ การสื่อสารเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน การมอบหมายและติดตามงาน การให้ Feedback ทีมงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

   1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำและด้านบริหารจัดการของผู้นำสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร
   2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งสามารถวางแผนการทำงานของหน่วยงานตนเองและนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องและสนับสนุนต่อนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ
   3. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้นำทีมงานสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change)    สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนภาวะผู้นำของตนเอง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

            - การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน

            - ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

            - ปรับเปลี่ยนตัวเองก้าวสู่ผู้นำประสิทธิภาพสูง

                   *ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้นำ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Mindset)

                   *ทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน (Skillset)

                   *เครื่องมือขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Toolset)

            - Workshop: กรณีศึกษา “ภาวะผู้นำทีมงานของผู้นำยุคใหม่”

      2. เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Smart Communication for Success)    เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อประสานงานระดับบุคคล ของหัวหน้างาน โดยเฉพาะกระบวนการตรวจทานความเข้าใจของทีมงาน เมื่อต้องสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

            - ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารในการทำงาน

            - เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ

            - กระบวนการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและนโยบายขององค์กรและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

            - ฝึกปฏิบัติ : ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภทเมื่อต้องสื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

     3. เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Delegating & Monitoring)   เสริมทักษะการมอบหมายงาน ควบคุมและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้นำยุคใหม่

            - ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานสำหรับผู้นำยุคใหม่

            - กระบวนการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

            - ฝึกปฏิบัติ : การมอบหมายและติดตามงานในสถานการณ์ต่างๆ
      4. เทคนิคการประเมินผลงานและพัฒนาศักยภาพทีมงาน (Performance Evaluation & Performance Feedback) สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน

             - ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลงานประจำปีที่มักพบในองค์กร

             - หลักเกณฑ์สำคัญของการประเมินผลงาน

             - เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี (การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

             - ฝึกปฏิบัติ : การประเมินผลงานประจำปี

             - การให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

             - ฝึกปฏิบัติ : การให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถานการณ์ต่างๆ

     5. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้ทีมงาน (Motivation Management)    สามารถจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างผลงานประสิทธิภาพสูง

             - ปรากฎการณ์ความแตกต่างและความหลากหลายในที่ทำงาน

             - แนวทางการจูงใจและขวัญกำลังใจให้ทีมงานในแต่ละ Generation

             - กุญแจสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมงาน

             - Workshop: ฝึกปฏิบัติการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

รูปแบบการฝึกอบรม

             - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                        30%

             - การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       

             - ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion                    40%

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้

     1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิด หลักการเป็นหัวหน้างานที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

     2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภาวะผู้นำ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ วางตัวได้น่าศรัทธา มีทักษะการสื่อสาร การมอบหมายและติดตามงาน การประเมินผลงานและการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผู้นำระดับสูงขึ้นในอนาคต


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ
-  เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 20 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง ( LEADERSHIP DEVELOPMENT )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง, LEADERSHIP DEVELOPMENT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด