พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการให้เป็นดาวเด่นขององค์กร ( Talent for Better Work Skills )

รหัสหลักสูตร: 66602

จำนวนคนดู 637 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการให้เป็นดาวเด่นขององค์กร   ( Talent for Better Work Skills )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
     สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม
          - สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง โดยดึงศักยภาพจากจุดเด่นและจุดบกพร่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงานขององค์กรและตนเอง
   2. เพื่อให้พัฒนาทักษะและประเมินความสามารถของตนเอง ปรับทัศนคติที่ดีในการทำงาน ร่วมกับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข รวมทั้งสามารถปรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.  รู้ทิศทาง...ความเข้าใจความต้องการของมนุษย์กับคนทำงานในองค์กร
   2.  การปรับ เปลี่ยน ปั้น ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (Good Attitude)
            -    เห็นจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อนการทำงาน
            -    การคิดบวก มองบวก ลงมือทำบวกๆ
            -    การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
            -    การสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบส่วนร่วม
   3.  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพัฒนาตนเองกับการทำงาน (Good Reaction)
            -    มีกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
            -    การปรับตัวให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและทีมงาน
            -    เข้าใจบุคลิกภาพของหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
กิจกรรมการเรียนรู้  กรณีศึกษา เน้นความคิดร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันแก้ไขอย่างมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ และมีคุณธรรม เน้นความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
   4.  ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้เป็น “ดาวเด่น” ขององค์กร (Talent Skills)
            -    การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน (Thinking)
            -    การสื่อสารครบ จบทุกอย่าง (Communication)
            -    การทำงานอย่างมีส่วนร่วม (Participation)
            -    การใช้ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
            -    การรับมือกับพฤติกรรมที่ยุ่งยากของคน (Handling Objections)
            -    การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของงาน (Results)
   5.  ขีดความสามารถการทำงานและการพัฒนาตนเองให้เป็น “ดาวเด่น” (Good Wills)
กิจกรรมฝึกทักษะ ออกแบบศักยภาพความรู้ ทักษะการทำงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน เน้นเป้าหมายความสำเร็จของตนเอง และองค์กร  
   6.  ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ และคำปรึกษา แนะนำด้วยประสบการณ์ตรงวิทยากร
            -    (Q & A for BE HAPPY TOGETHER)
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
            -    การบรรยาย      
            -    กิจกรรม และเกม        
            -    การแสดงออก
            -    กลุ่มสัมพันธ์
            -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการให้เป็นดาวเด่นขององค์กร ( Talent for Better Work Skills )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการให้เป็นดาวเด่นขององค์กร, Talent for Better Work Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti