การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making)

รหัสหลักสูตร: 66662

จำนวนคนดู 329 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ปัญหาคือสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น จึงมีระบบปฏิบัติการณ์และป้องกันเป็นอย่างดี แต่ถ้าปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว แนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ นั้น ต้องอาศัยกระบวนการตัดสินใจ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปรับปรุง เพราะถ้าท่านใดสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้สามารถดำเนินการงานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากตัดสินใจผิดพลาด ก็จะส่งผลในทางตรงข้าม หรือผลเสียตามมาอย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะศึกษาและเรียนรู้กลยุทธการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Strategic Systematic Problem Solving and Decision Making) เพื่อสร้างความมั่นใจและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ รวมถึงการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด รวมทั้ง ยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกันได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
     หัวใจของการแก้ปัญหา คือ การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกจากสาเหตุเดิม ๆ โดยมุ่งเน้นเข้าไปแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า (Root Cause) ของปัญหานั้น หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาจากปัญหาจริง โดยการนำเอาเครื่องมือการจัดการมาใช้ให้เหมาะสมอย่างลงตัว
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการคิดและการวิเคราะห์ สามารถนำหลักการ ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจ
   2.  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์กรและพิจารณาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุด ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้กลับถ่ายทอดให้กับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีวิธีการที่เหมาะสม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
   1.  สาเหตุที่ทำให้เกิดการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
   2.  การพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
   3.  กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
               -    การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
               -    การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)
               -    การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ไขปัญหา (Decision Making)
               -    การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)
               -    การตรวจสอบ (Monitoring Phase)
   4.  ทักษะการคิดในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของปัญหา
               -    P - People
               -    I - Input
               -    P – Process
               -    E – Environment
   5.  การประเมินสถานะการณ์ (Situation Assessment)
               -    ระบุเรื่องที่ต้องการจัดการ Identity Issue
               -    จัดลำดับความสำคัญ Prioritize Issue
               -    การเลือกวิธีการที่จะใช้ Choose Methodology
               -    การเลือกผู้มีส่วนร่วม Choose People Involved
               -    Workshop
   6.  เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา(Problem Analysis)
               -    ตระหนักถึงปัญหา (Recognıze problem)
               -    ระบุปัญหาให้ชัดเจน (Defıne Problem)
               -    รวบรวมข้อเท็จจริงของปัญหา (Develop Problem Specification)
               -    ค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้ (Search for posıble causes)
               -    การนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ (Use knowledge and Experience)
               -    ใช้สิ่งแตกต่างเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Use uniqueness and Change)
               -    ทดสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ (Test Possible Cause)
               -    ยืนยันสาเหตุที่แท้จริง (Verıfy Real cause)
   7.  การวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Decision Analysis)
               -    ระบุจุดมุ่งหมาย (Identity Potential Problem)
               -    กำหนดหลักเกณฑ์ (Identity Potential Causes)
               -    การประเมินทางเลือก (Access choıces)และเปรียบเทียบ (Compare agaınst)
               -    พิจารณาความเสี่ยง (Make Decision)
               -    ตัดสินใจเลือก (Make Decısıon)
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
   1.    ทราบถึงวิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ
   2.    ทราบถึงกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างสร้างสรรค์
   3.    ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในการตัดสินใจ
   4.    เพิ่มความมั่นใจในการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
   5.    เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    หัวหน้างานและผู้บริหารทุกหน่วยงานขององค์กร
-    บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, Systematic Problem Solving and Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค และกระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ