หลักสูตร การรักษาระเบียบวินัยเพื่อประสิทธิภาพในพื้นที่การทำงาน To maintain discipline in the working area

รหัสหลักสูตร: 67051

จำนวนคนดู 832 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การรักษาระเบียบวินัยเพื่อประสิทธิภาพในพื้นที่การทำงาน To maintain discipline in the working area
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในโลกการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันองค์กรต่างๆ มุ่งแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการที่จะสามารถตอบ โจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพต้นทุน และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบโดยเฉพาะการพัฒนาแนวความคิดของ “คน” หรือพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในระดับสูงสุดหรือการทำงานแบบมืออาชีพดังนั้นการทำงานอย่างมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การทำงานของคนในองค์กรในทุกระดับชั้นบรรลุเป้าหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของคนที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์กรมีการเติบโตก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

     การทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการงานประจำวัน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ตรงตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดการรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้บริหารเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องมีหลักการที่ถูกต้องที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการจัดการงานประจำวันทั้งในส่วนผลิตและการบริหารหลักขององค์กร

     หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้าง “รักษาระเบียบวินัยเพื่อประสิทธิภาพในพื้นที่การทำงาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอนเป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาในการทำงานให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมองในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดีอีกด้วย


วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

2.เพื่อให้สามารถบริหารเวลาการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลในการทำงาน

3.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4.เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมการยอมรับในความเห็นที่แตกต่างเกิดความสามัคคี

5.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

2.การแข่งขันเพื่อความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

3.การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตตามหลักการ QCDSMEE คืออะไร

4.กำไรและต้นทุนของ โรงงานเกิดจากสิ่งใด

5.ความสำคัญของระเบียบวินัยในการทำงาน

6.ผลเสียของการไม่มีระเบียบวินัยที่ดีในการทำงาน

7.ความสำคัญของการวางแผนและจัดระบบงาน

8.การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักการ 5ส ในพื้นที่การทำงาน

9.การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Team Work)

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”

Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายความสำเร็จขององค์กร” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


ลักษณะการเรียนรู้

1.การบรรยาย                                                                                            40 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม      60%

3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์                                                                     10 %

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของจิตสำนึกที่ดีในการทำงานไปประยุกต์ใช้ กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การรักษาระเบียบวินัยเพื่อประสิทธิภาพในพื้นที่การทำงาน To maintain discipline in the working area
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การรักษาระเบียบวินัยเพื่อประสิทธิภาพในพื้นที่การทำ, To maintain discipline in the working area, การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักการ 5ส, ผลผลิตตามหลักการ QCDSMEE คืออะไร, กำไรและต้นทุนของ โรงงานเกิดจากสิ่งใด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด