หลักสูตร การสร้างทีม (Building Team) อย่างมีประสิทธิภาพ (Building Team to the Great Team)

รหัสหลักสูตร: 67085

จำนวนคนดู 850 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างทีม (Building Team) อย่างมีประสิทธิภาพ (Building Team to the Great Team)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     “งานบางอย่างเราไม่สามารถทำคนเดียวได้จำเป็นต้องทำร่วมกันจึงจะประสบผลสำเร็จ”ประโยคของการต้องทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีต้องสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) ในการทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญ ในการปฏิบัติให้เกิดความร่วมมือในการทำงานภายในทีมและระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน และในความไว้วางใจนั้นจะเป็นพื้นที่ความปลอดภัยของบุคคลในทีมจะเกิดขึ้น ทำให้การทำงานได้ประสิทธิภาพ นำสู่ทีมที่ดี (Great Team)

     การบริหารทีมเพื่อนำไปสู่ Team Work เพื่อให้เป้าหมายของการทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร ผู้นำถือว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะให้ทุกคนในทีมได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ไปด้วยกัน และเห็นเป้าหมายเดียวกัน ปัจจัยที่ทำให้คนในทีมมีพลังในการทำงาน มีหลาย ๆ ปัจจัยในการทำงานร่วมกัน อาทิ บรรยากาศการทำงาน หัวหน้าทีม ความไว้วางใจ ความเข้าใจในงาน การสร้างแรงจูงใจในงาน การช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดในทีม ยิ่งในยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายมาก ๆ สำหรับองค์กร และบุคลากรในองค์กร ถือว่าทีมเป็นเรื่องสำคัญ ในการนำพาองค์กรไปได้ถึงเป้าหมาย หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้นำได้เข้าใจการบริหารคน เพื่อนำทีมไปสู่ Great Team ด้วยการสร้างทีม (Team Building) เพื่อความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาด้านความคิดทัศนคติที่ดี (Growth Mindset) ที่มีผลต่อตัวเอง ก่อให้เกิด Team Spirit และการทำงานร่วมกัน

2.เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นหลักการทำงานเป็นทีม (Team Work) การสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) การสื่อสารที่ดี การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของทีม การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

3.เพื่อให้ได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถเพิ่มทักษะการบริหารจัดการคนจากการวิเคราะห์พฤติกรรมคนตามหลัก DISC มาประยุกต์ใช้ในการบริหารคนได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : Mindset ที่หัวหน้างานมีต่อการทำงานร่วมกัน

1.สำรวจแนวคิด ทัศนคติต่อการทำงานร่วมกันในองค์กรในบทบาทผู้นำด้วย เครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you (Coaching card)

2.Mindset ของที่มีต่อการทำงานร่วมกัน

3.เข้าใจคำว่า T-E-A-M-W-O-R-K เพื่อการวิเคราะห์ทีมในปัจจุบัน

4.ลักษณะของทีมทีดี (Great Team)

5.ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการทำงานร่วมกัน

Module 2 : การบริหารคนตามหลัก DISC Model

1.ทำแบบทดสอบในการแบ่งประเภทของบุคคล (Type)

2.7 เคล็ดลับการอ่านคนให้ประสบความสำเร็จ

3.การจำแนกพฤติกรรมขอบบุคคล 4 ประเภทด้วย DISC Model

4.การอ่านใจคนกับการบริหารลูกน้องแต่ละประเภท (Type)

5.การอ่านใจคนกับการทำงานกับเจ้านายแต่ละประเภท (Type)

6.การอ่านใจคนเพื่อการขายกับลูกค้าแต่ละประเภท (Type)

7.การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนประเภทต่าง ๆ (D-I-S-C)

8.ความเข้าใจคนจากการสังเกตจากการพูด น้ำเสียง ท่าทาง

9.Workshop / DISC Test / Roleplay

Module 3 : การบริหารจัดการทีม (Team Management)

1.เรียนรู้ความหมายของ การสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) และพื้นที่ความปลอดภัย (Safe Space) นำไปสู่ Great Team

2.เรียนรู้การบริหารจัดการสภาวะลูกน้องที่แตกต่างกัน

3.เรียนรู้การสื่อสารในการโน้มน้าว จูงใจในการทำงาน

4.เรียนรู้ปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและแนวทางความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

5.เรียนรู้สภาวการณ์ภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ ของทีม

6.เรียนรู้ 6 วิธีการในการบริหารจัดการทีม

7.แนวทางการวิเคราะห์บุคคลในแบบอื่น ๆ เช่น Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) , สัตว์สี่ทิศ


รูปแบบการสัมมนา (แบบ ACTIVITY BASED LEARNING)

1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 30 %

2.ฝึกปฏิบัติ Workshop/ นำเสนอกลุ่ม 70 %


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างทีม (Building Team) อย่างมีประสิทธิภาพ (Building Team to the Great Team)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Building Team to the Great Team, เข้าใจคำว่า T-E-A-M-W-O-R-K เพื่อการวิเคราะห์ทีมใ, Team Management, พื้นที่ความปลอดภัย (Safe Space) นำไปสู่ Great Team

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้