หลักสูตร Analytical & Systematic Thinking

รหัสหลักสูตร: 67197

จำนวนคนดู 470 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  Analytical & Systematic Thinking
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในการทำงานเรามักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอ หากไม่มีหลักวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัวส่งผลกระทบรุนแรงต่อทีมงานและองค์กร เครื่องมือช่วยคิดเป็นเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้คนทำงานจัดการความคิดให้เป็นระบบ และช่วยให้ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน จนส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     หลักสูตร Analytical & Systematic Thinking ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดเชื่อมโยงข้อมูลให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการนำเครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลผ่านเครื่องมือช่วยคิดต่างๆ พร้อมนำเสนอตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่ละแบบนอกจากนั้นยังนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการทำงานผ่านกรณีศึกษาจริงที่คนทำงานมักพบเจอในชีวิตประจำวัน


วัตถุประสงค์

   1.ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเอง

   2.ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

   3.ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิด มาใช้ในการเพื่อเข้าใจแนวทางการพัฒนาวิธีการการทำงานเห็นโอกาสและสามารถคิดวิธีการทำงานใหม่ เพื่อปรับปรุงในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
HIGHLIGHTS: การออกแบบหลักสูตรเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มหัวหน้างานให้มีทักษะการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

     •หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้นและผลกระทบต่อทีมงานและองค์กร

     •หลักการคิดอย่างเป็นระบบ

     •เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน

     •กรณีศึกษา : พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ

     •แนวทางการประยุกต์เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการทำงาน

     •ศิลปะการบริหารจัดการทีมงานประสิทธิภาพสูง

1.หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้น

     เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงหลุมพรางของวิธีคิดของคนทำงานมักพบเจอ และผลกระทบที่มักเกิดขึ้น เช่น ไม่คิดถึงผลกระทบสุดท้าย ไม่คิดล่วงหน้ารอคำสั่ง ไม่คิดเชิงป้องกัน เป็นต้น

     กิจกรรม: กระตุ้นพลังสมอง พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ

     หลุมพรางการคิดควรระวังและผลกระทบที่เกิดขึ้น

     ปรับการคิดของตัวเองสู่ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

     Workshop: กรณีศึกษาการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ


2.เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน

     เรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน

     Why Why Diagram

     Tree Diagram

     Mind Mapping

     Fishbone Diagram

     Turtle Diagram

     ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่ละแบบ


3.ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ

     เสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในการคิดอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสม

     Workshop: ฝึกปฏิบัติการคิดเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆที่มักเกิดขึ้นในหน้างานจริง ด้วยเทคนิค DMAIC

          -Define ระบุปัญหาให้ชัดเจน

          -Measure ตรวจสอบความรุนแรงของปัญหา

          -Analyze วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นต้นตอ

          -Improve เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย

          -Control ควบคุมและติดตามผลเพื่อปรับปรุง

     ข้อเสนอแนะเพื่อนำทักษะการคิดอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในการทำงานจริง


4.เทคนิคการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน

     เทคนิคการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน

     เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่

          -เทคนิคการควบคุมและสั่งการ

          - เทคนิคการสอนงาน

          -เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ

          -เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน

     ฝึกปฏิบัติการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงในสถานการณ์ต่างๆ


ลักษณะการเรียนรู้

   •บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ30%

   •การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop30%

   •ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion40%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการใช้เครื่องมือช่วยคิดรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้จริง

   •ช่วยแก้ไขปัญหาขาดทักษะการคิดเมื่อเกิดปัญหาในงานที่รับผิดชอบเช่นไม่คิดล่วงหน้ารอรับคำสั่งคิดไม่รอบด้าน

   •ช่วยแก้ไขปัญหาขาดหลักการและขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ

   •ช่วยพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยคิดแบบต่างๆ

   •ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

•จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 25 คน/รุ่น


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Analytical & Systematic Thinking
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Analytical, Systematic Thinking, เทคนิคการสร้างทีมงานประสิทธิภาพ, เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด