เทคนิคการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ( ANALYSIS TECHNIQUES & PROBLEM SOLVING FOR EFFECTIVE WORKING )

รหัสหลักสูตร: 67423

จำนวนคนดู 411 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ( ANALYSIS TECHNIQUES & PROBLEM SOLVING  FOR EFFECTIVE WORKING )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาที่มาของปัญหา สาเหตุแห่งปัญหาและหนทางการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ก่อนการตัดสินใจแก้ปัญหา ช่วยให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะขั้นตอนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ทั้งเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่ ที่ส่งผลกระทบความเสียหายต่อคน ลูกค้าและองค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ฝึกฝนวิธีการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์มาตรฐานงานด้วยกระบวนการ CAP DO การใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS และการคิดผลคุ้มค่าการวิเคราะห์งาน (ROI : Return on Investment) พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงานหรือโครงการอย่างมีเป้าหมาย มีค่าชี้วัดชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ปัญหาโดยปราศจากการวิเคราะห์ที่ดีและแก้ปัญหาได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : Discovery ค้นพบปัญหา

1.แนวความคิดและลักษณะของปัญหาที่ผู้ตัดสินใจต้องเผชิญ

2.การวิเคราะห์ข้อมูล (Information) ด้วยระบบการคิดแบบมีแนวทางที่ทางเลือกหลากหลาย

-ข้อมูลที่มีความแน่นอน (Certain)

-ข้อมูลที่มีความเสี่ยง (Risk)

-ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน (Un-certain)

3.ชนิดของการจัดการกับปัญหา (Type of Managerial Problem)

Module 2 : Dream หาสาเหตุที่มา

4.การวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นของปัญหา (Potential Opportunity Analysis)

-ทราบว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนั้นคืออะไร

-ทราบว่าสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุมีสิ่งใดบ้าง

-สามารถหาวิธีการป้องกันและลดโอกาสการเกิดของสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุ

-มีมาตรการป้องกัน ไม่ใช่การรับประกันว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้น

-มีวิธีการรับมืออย่างไร เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น

-ช่วยพัฒนาอุปนิสัยเชิงรุก และสร้างสรรค์ (Proactive)

5.การวิเคราะห์มาตรฐานงานด้วยกระบวนการ CAP DO อย่างมีประสิทธิภาพ

-การจัดทำทะเบียนความเสี่ยง

-การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความเสี่ยง

-การเรียงลำดับของความเสี่ยง

-การกำหนดความเสี่ยงร่วม

-ประมาณการต้นทุนความเสี่ยง

-จัดเรียงลำดับความสำคัญความเสี่ยง

6.ปัจจัยที่สำคัญของการวิเคราะห์ให้ได้ผลสำเร็จ

-การวิเคราะห์ DATA

-การเชื่อมโยงของงาน (NETWORK)

-ลำดับชั้นของงาน

   WORKSHOP : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา ความสำคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้องของาน กิจกรรม หรือขั้นตอนของงาน ด้วยกระบวนการ CAP DO พร้อมนำเสนองานอย่างมีเหตุผล

Module 3 : Design แก้ปัญหาเป็นระบบ

7.กระบวนการวิเคราะห์ปัญหามาใช้กับแผน 5 ขั้นตอน

-ระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

-ระบุสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดปัญหา

-ระบุมาตรการป้องกัน

-ระบุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

-ระบุมาตรการรับมือ

8.ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมและทางเลือกที่ดีที่สุด

-ระบุจุดมุ่งหมาย

-กำหนดหลักเกณฑ์

-ประเมินทางเลือก

-พิจารณาความเสี่ยง

-ตัดสินใจเลือก

   WORKSHOP : ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจตามชนิดของปัญหา การบริหารการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Managing Participation in Decision Making) และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน กิจกรรมหรือโครงการ พร้อมนำเสนองานอย่างมีเหตุผล ด้วยการคิดผลคุ้มค่าการวิเคราะห์งาน (ROI : Return on Investment) แบบง่ายๆ

Module 4 : Destiny ครบครันอย่างสร้างสรรค์

9.เทคนิคการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

-ระบุกิจกรรมหลัก

-วิเคราะห์ระดับของงาน

-วิเคราะห์ชั่วโมงและปริมาณงาน

-วิเคราะห์ความถี่ในการปฏิบัติงาน

-วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร

-วิเคราะห์ความเสี่ยงของงานและกิจกรรม

-วิเคราะห์ควรจะทำเองหรือให้หน่วยงานข้างนอกทำ

-ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ กำหนดทางออก ทางเลือก

-นำเสนอผู้บริหาร

10.เทคนิค SWOT ANALYSIS ด้านการวางแผนงาน

-ทำไมต้องวิเคราะห์งาน และเพื่ออะไร

-องค์ประกอบของ SWOT ANALYSIS

-ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการการทำ SWOT ANALYSIS กับการวิเคราะห์งาน

   CASE STUDY : ตัวอย่างกรณีศึกษาปัญหาขององค์กรชั้นนำ ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์งาน การจัดการทางเลือกที่เหมาะสม อย่างมีเหตุผล

11.สรุปผลนำไปใช้ของการฝึกอบรม-สัมมนา และถามตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0974746644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ( ANALYSIS TECHNIQUES & PROBLEM SOLVING FOR EFFECTIVE WORKING )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อมูลที่มีความเสี่ยง, การวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นของปัญหา, กระบวนการ CAP DO, การวิเคราะห์ DATA, เทคนิค SWOT ANALYSIS, องค์ประกอบของ SWOT ANALYSIS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต