หลักสูตร บทบาทการเป็นผู้ตามที่ดี

รหัสหลักสูตร: 67453

จำนวนคนดู 330 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร บทบาทการเป็นผู้ตามที่ดี
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

                 ปัจจัยสำคัญของประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ขึ้นอยู่กับศักยภาพสำคัญทั้ง 2 ด้านคือ ด้านของผู้นำ ( Leader) และผู้ตาม (Follower) โดยเฉพาะผู้ตามถือว่าเป็นกำลังสำคัญขององค์กร เนื่องจากผู้ตามส่วนใหญ่คือ “ผู้ปฏิบัติ” “ผู้ตาม (Follower) หมายถึง บุคคลที่แสดงบทบาทผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้นำ รวมทั้งรับคำสั่งและรับมอบหมายงาน จากผู้นำ เพื่อนำมาปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ ภาวะผู้ตาม(Followership) หมายถึง คุณลักษณะบุคคลที่เป็นผู้ตามที่ดี (Good follower) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้นำให้บรรลุผลสำเร็จ ร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้นำ รวมทั้งไม่ คัดค้านและเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้นำ เพื่อให้ผู้นำสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ” หากแนวคิดหรือนโยบาย ตลอดทั้ง เป้าหมายขององค์กร ไม่มีผู้ปฏิบัติ ก็ยากที่จะเกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ หรือแม้แต่จะมีผู้ปฏิบัติ แต่ปฏิบัติแบบให้ผ่านพ้น ไปวันๆ ขาดความเต็มใจทุ่มเทที่ทำงาน ถ้าเป็นเช่นนี้ยากที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

                ผลงานวิจัยในต่างประเทศหลายเรื่องพบว่า ความสำเร็จขององค์กรร้อยละ 90 เกิดจากผู้ตามที่มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอยู่สม่ำเสมอ (Follower) เพื่อให้เป็นผู้ตามที่มีศักยภาพสูงหรือมีภาวะผู้ตาม (Followership) เพราะฉะนั้นจึง เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การพูด เชิงบวก การส่งมอบงานและรับงานจากส่วนงานเพื่อดำเนินการต่ออย่างมีคุณภาพ ในยุคการบริหารองค์กรสมัยใหม่ของยุค 4.0 ที่จะต้องพัฒนาผู้ตาม (Follower) เพื่อสามารถให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ส่งผลต่อผลผลิตของ องค์กรสูงขึ้นอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ปฏิบัติที่ได้ตาม เป้าหมายของงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ เพิ่มทักษะวิธีการการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปรับมุมมองความคิด และทัศนคติซึ่งอาจส่งผลต่อความล้มเหลวในการทำงาน และ การดำเนินชีวิต

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและแนวคิดในการรับงาน-ส่งมอบงานในกระบวนการอย่างมีคุณภาพ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 Mindset ที่พนักงานมีต่อการทำงานร่วมกัน

 • สำรวจแนวคิดต่อทำงานร่วมกันในองค์กรด้วย เครื่องมือการโค้ชระดับโลก Coaching cards Points of you
 • Workshop
 • แนวคิด ความสำคัญ บทบาทตามนโยบายองค์กร ทัศนคติในเชิงบวก ของการทำงานเป็นทีม (Team Work)
 • เรียนรู้ความเข้าใจบทบาท และหน้าที่ ของการเป็นพนักงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อการสนับสนุน ช่วยเหลืองานของผู้บังคับบัญชาให้ประสบความสำเร็จในงาน
 • Workshop: เราอยากเห็นองค์กรเป็นภาพแบบไหน ?
 • Mindset ของพนักงานที่มีต่อการทำงานร่วมกัน
 • เข้าใจคำว่า T-E-A-M-W-O-R-K
 • ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการทำงานร่วมกัน
 • ทักษะวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ และความสบายใจ
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตนเอง

Module # 2 บทบาทของการเป็นผู้ตาม-ผู้ปฏิบัติที่ดีแบบมืออาชีพ

 • การตระหนักในคุณภาพของงานที่จะเป็นผลงานในการปฏิบัติงาน
 • เรียนรู้การหาสาเหตุเพื่อการลดปัญหาความผิดพลาดในขณะทำงานเพื่อให้ได้คุณภาพงาน
 • เรียนรู้ 5 วิธีการทำงานให้ดีขึ้น และการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้เทคนิคในการรับงาน-ส่งงานให้มีคุณภาพ ลดข้อผิดพลาดของาน
 • Workshop: กระบวนการในการทำงานจริงด้วยหลัก Next Customer และปรับปรุงกระบวนที่สามารถลดข้อผิดพลาดของงาน (วิทยากรให้คำแนะนำในกระบวน)
 • เทคนิค วิธีการสื่อสารที่ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกัน การใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง มารยาทการทำงานที่หัวหน้าปรารถนา
 • Workshop: การใช้คำพูดในการสื่อสารในทีมและเพื่อนร่วมงาน (วิทยากรให้คำแนะนำในกระบวน)
 • สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน
 • ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคคลภายในองค์กร  
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร บทบาทการเป็นผู้ตามที่ดี
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การโค้ชระดับโลก, บทบาทตามนโยบายองค์กร, การทำงานเป็นทีม, เป็นพนักงานที่ดี, Team Work, บทบาทของการเป็นผู้ตาม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด