หลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร

รหัสหลักสูตร: 67473

จำนวนคนดู 317 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้หัวหน้างานนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง ต่อการปฏิบัติตนที่ดีต่อองค์กร ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กร ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรได้นานๆ มองเห็นองค์กรมีความมั่นคง ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

2.เพื่อให้ หัวหน้างาน ได้ทราบ และเข้าใจถึงการใช้อำนาจตามหน้าที่ และเทคนิคในการสอบสวนความผิดเพื่อลงโทษทางวินัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร.. ถึงจะไม่ขัดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หรือไม่ผิดต่อกฎหมายแรงงาน

3.เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงขณะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ในกรณีใช้อำนาจตามหน้าที่ หรือใช้สถานที่ทำงานของนายจ้าง เพื่อเรียก เพื่อรับเอา หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนแล้ว จะมีความผิดได้รับการลงโทษทางวินัยอย่างไร..?

หัวข้ออบรมสัมมนา
หมวด 1: การปฏิบัติงานของหัวหน้างานที่ดี 

 • บริษัทฯประกอบธุรกิจทำการค้ากับคู่ค้า มีวัตถุประสงค์ และมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง..?
 • การรักษาความลับขององค์กรที่ดีหัวหน้างาน ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
 • การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาของ หัวหน้างานที่ดี ต้องยึดหลักอะไรบ้าง..?
 • การผลักดันให้องค์กรประกอบธุรกิจ ให้เกิดผลสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดีตามนโยบาย หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
 • การสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กร ให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรได้นานๆ หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
 • เมื่อบริษัทฯมีนโยบายมอบหมายงานหรือออกคำสั่งใดๆ การน้อมรับคำสั่ง หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
 • การสั่งการ การมอบหมายงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ ต้องบริหารอย่างไร..?
 • การควบคุมงาน การติดตามผลของงานที่ดี ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
 • การแก้ปัญหาในกรณีเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานต้องดำเนินการอย่างไร..?
 • ในกรณีองค์กรประสบปัญหาในทางเศรษฐกิจ หัวหน้างานที่ดี จะให้ความช่วยเหลือองค์กรอย่างไร

หมวด 2 : การใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน 

 • หัวหน้างานอนุมัติการลา หรือไม่อนุมัติการลา หลักในการบริหารงานที่ดี พิจารณาจากอะไร..?
 • การพิจารณาความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างาน พิจารณาจากอะไร..?
 • การใช้อำนาจตามหน้าที่เพื่อ เลื่อน ลด ปลด ย้าย ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานมีหลักเกณฑ์ พิจารณาจากอะไร..?
 • กรณีรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จต่อหัวหน้างานซึ่งเป็นการกระทำและทุจริตต่อหน้าที่ หัวหน้างานต้องลงโทษอย่างไร..?
 • หยุดงานบ่อยๆเพื่อทำยอดในรอบปี แล้วมักจะลาป่วยเท็จ จะลงโทษหรือเลิกจ้าง หัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร..?
 • ทำผิดวินัยร้ายแรงหลายคน ต้องการเลิกจ้างพนักงานเป็นบางคน หัวหน้างานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าไร..?
 • การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้างาน เป็นการกระทำลักษณะใด..?
 • การพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นหนังสือเตือน หรือให้พักการทำงานพิจารณาจากอะไร..?
 • กรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นชื่อ ไม่สนใจ ไม่ยอมรับในหนังสือลงโทษทางวินัย หัวหน้างานจะดำเนินการอย่างไร..?
 • การพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นกรณีร้ายแรง เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย พิจารณาจากอะไร..?

หมวด 3 : การปฏิบัติตนผิดวินัยของหัวหน้างาน

 • กรณีหัวหน้างาน อนุมัติการลาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ จะมีความผิดอย่างไร..?
 • กรณีควบคุมงาน ออกคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม นโยบาย ไม่เป็นไปตามเอกสารในการปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯกำหนดทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย หัวหน้างาน จะมีความผิดอย่างไร..?
 • เมื่อเพิกเฉย ไม่เอาใจใส่ หรือไม่กำกับดูแล ไม่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าตรวจสอบเครื่องจักรตามคำแนะนำในการปฏิบัติงาน จนเป็นเหตุให้เครื่องจักรของนายจ้างได้รับความเสียหาย หัวหน้างานจะมีความผิดอย่างไร..?
 • กรณี เพิกเฉยไม่ลงโทษทางวินัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือไม่ยอมส่งหนังสือลงโทษทางวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตนลงโทษแล้วให้กับผู้บริหารระดับจัดการ หัวหน้างาน จะมีความผิดอย่างไร..?
 • กรณีหัวหน้างานใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานประพฤติตนผิดจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีงามต่อผู้ใต้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อผู้บริหารระดับจัดการ จะมีความผิดอย่างไร..?
 • เมื่อมีการอนุมัติการเบิก ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือเงินอื่นใดที่ตนมีความรับผิดชอบในการอนุมัติอยู่โดยที่ตนทราบดีว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ หัวหน้างาน จะมีความผิดอย่างไร..?
 • กรณีมีผลประโยชน์เรียกหรือรับเอาทรัพย์สินอื่นใดกับผู้มาติดต่องานกับธุรกิจของบริษัทฯ จะมีความผิดอย่างไร..?
 • มีพฤติกรรมนำความลับทางการค้าของนายจ้าง ความลับทางกระบวนการผลิตสินค้า ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกองค์กร และ/หรือไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง หัวหน้างาน จะมีความผิดอย่างไร..?
 • ในกรณี เมื่อยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯแล้ว ปฏิบัติงานอยู่ไม่ครบ 30วันตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก จนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หัวหน้างาน จะมีความผิดอย่างไร..?
 • กรณีออกจากงานไปแล้วไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินของนายจ้างที่ตนครอบครองอยู่คืนต่อบริษัทฯจะมีความผิดอย่างไร..?

-ถาม - ตอบ - แนะนำ - ผู้เข้าร่วมสัมมนา - ผู้บริหาร – หัวหน้างานทุกตำแหน่งงาน

-หมายเหตุ : จัดทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอและฉายสไลด์ทุกข้อ พร้อมการบรรยาย ห้าคำตอบ ทุกข้อ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทำการค้า, องค์กรที่ดี, ความลับขององค์กร, หัวหน้างานที่ดี, อนุมัติการลา, บริหารงานที่ดี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด