หลักสูตร Integrated Management System (IMS): ISO9001, ISO14001, ISO45001

รหัสหลักสูตร: 67528

จำนวนคนดู 314 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Integrated Management System (IMS): ISO9001, ISO14001, ISO45001
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันระบบมาตรฐานการจัดการต่างๆ ที่มีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไป มีการปรับโครงสร้างของข้อกำหนดใหม่ตาม Annex SL ซึ่งจะทำให้มีโครงสร้าง
ของข้อกำหนดที่เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของจุดมุ่งหมายของแต่ละมาตรฐานเช่น ด้านคุณภาพคือ ISO 9001:2015 ด้านสิ่งแวดล้อมคือ ISO 14001:2015
รวมทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ถ้าองค์กรมีการนำระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆมาประยุกต์ใช้ ก็จะง่ายต่อการที่จะบูรณาการระบบต่างๆไปปฏิบัติร่วมกันในองค์กร

          การฝึกอบรม“INTEGRATED REQUIREMENTS ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในบูรณาการ
(Integrate) ของระบบบริหารด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐานISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 รวมทั้งมีความเข้าใจ
ในการนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำความรู้จักกับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะภาพรวม วัตถุประสงค์ การตีความข้อกำหนด
  และการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาสู่การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 หลักการพื้นฐานโครงสร้างและการตีความข้อกำหนดต่างๆ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการในด้านต่างๆไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กร ทั้งในส่วนที่เสริมกันและส่วนที่มุ่งเน้นของแต่ละมาตรฐาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมลดความซ้ำซ้อนในระบบเอกสาร การควบคุมระบบและบุคลากรที่รับผิดชอบ สร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งในเชิงผู้คุมระบบและ
  ผู้ใช้ระบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในการบูรณาการของข้อกําหนด ISO9001, ISO14001, ISO45001

หัวข้ออบรมสัมมนา

ข้อกำหนดที่ 4. บริบทขององคกร (Context of Organization)

 • บริบทองค์กรคืออะไร
 • ขอกำหนดความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งข้อกำหนดลูกค้า
 • การกำหนดขอบเขตในการขอรับรองระบบบริหาร IMS
 • กระบวนการที่เกี่ยวของกับระบบบริหาร IMS และระบบ เอกสาร

ข้อกำหนดที่ 5. ภาวะผูนำ (Leadership)

 • บทบาทหน้าที่ของผูบริหารระดับ ต้องรับผิดชอบตอระบบ IMS อย่างไร
 • การกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพ
 • การจัดโครงสร้างองคกรในระบบ IMS บทบาทหนาที่และอำนาจบริหาร ของผู้รับผิดชอบเหล่านั้น

ข้อกำหนดที่ 6. การวางแผนสำหรับระบบคุณภาพ (Planning for the QMS)

 • หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสของกระบวนการในระบบ IMS และกระบวนการผลิต คืออะไร แตกต่างอยางไร
 • หลักการบริหารเชิงนโยบาย (Policy Deployment) และวัตถุประสงค์คุณภาพ
 • การจัดทำแผนงานด้านคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน (Support)

 • หลักการวางแผนและบริหารทรัพยากร (Resources) ที่เกี่ยวข้องกับ IMS
 • การพัฒนาบุคลากรให้เกิดความสามารถ (Competence) และรับรอง ความสามารถ
 • การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานถึงผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า (CSRs)
 • การควบคุมเอกสารสารสนเทศ IMS และเอกสาร IMS

ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติ (Operation)

 • การวางแผน และการควบคุมตามแผนงาน (Operation Planning and Control)
 • การพิจารณาความต้องการของตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Determination of requirements for products and services)
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Design and development of products and services)
 • การควบคุมการได้มาจากภายนอกของผลิตภัณฑ์และบริการ (Control of External Provision of Goods and Services)
 • การผลิตสินค้า และการจัดให้มีการบริการ (Production of Goods and Provision of Services)
 • การส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการ (Release of products and services)
 • การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Control of nonconforming)

ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance evaluation)

 • การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และความพึงพอใจลูกค้า
 • การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
 • การประชุมทบทวนฝายบริหาร (Management review)

ข้อกำหนดที่ 10

 • ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข (Non-conformity and Corrective action)
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และISO45001:2018
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Integrated Management System (IMS): ISO9001, ISO14001, ISO45001
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบบริหาร IMS, ข้อกําหนด ISO9001, ISO14001, ISO45001, เอกสารสารสนเทศ IMS, พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ, การบริหารเชิงนโยบาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด