“Understanding OTDR” รุ่นที่ 9

รหัสหลักสูตร: 20078

จำนวนคนดู 978 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) เป็นเครื่องมือวัดทางแสงที่สําคัญมากสําหรับงานทางด้านโครงข่ายเส้นใยนําแสง(Optical Network) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวสามารถช่วยในการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์สําคัญต่างๆเช่น ค่าการลดทอนสัญญาณ (Fiber loss), ค่าการสูญเสียเนื่องจากการเชื่อมต่อ (Connection loss), ระยะทางของเส้นใยนําแสงรวมถึงสามารถแสดงเหตุการณ์ (event) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเส้นใยนําแสงที่พิจารณาเหล่านั้นได้การเข้าใจถึงหลักการและการทํางานของเครื่องมือวัด OTDR และการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําเครื่องมือวัด OTDR มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนําพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ได้จากการวัดมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเครื่องมือวัด OTDR
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือวัด OTDR
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความหมายจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR ได้
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หาค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นบนตัวเส้นใยนําแสงจากสาเหตุต่างๆได้
5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในการใช้งานเครื่องมือวัด OTDR

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักการพื้นฐานของเครื่องมือวัด OTDR / โครงสร้างของเครื่องวัด OTDR / คุณลักษณะของเครื่องมือวัด OTDR / พารามิเตอร์ที่สําคัญของเครื่องมือวัด OTDR / การวัดค่าการสูญเสียในกรณี non-reflective  event / การวัดค่าการสูญเสียในกรณี reflective event / การตีความหมายจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR / การวิเคราะห์ผลจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR / ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างพัลส์ (pulse width) กับค่า Dynamic range และค่า Event Dead zone / การวัด Link  Characteristic ด้วยเครื่องมือวัด OTDR ในระบบ Fiber To The Home (FTTH)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: OTDR, Optical Time Domain Reflectometer, เครื่องมือวัด OTDR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด