อบรม หลักสูตรการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพขั้นสูง

รหัสหลักสูตร: 22999

จำนวนคนดู 709 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

การสร้างเครื่องมือวิจัยเป็นขั้นตอนที่สำคัญ และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักวิจัยส่วนมากยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการสร้างเครื่องมือวิจัย ข้อผิดพลาดของงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากการที่นักวิจัย สร้างเครื่องมือวัดไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับกรอบแนวคิดในการวิจัยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐานท่ีกําหนดไว้ ฉะนั้นกระบวนการวิจัยในขั้นตอนนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกัับ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเช่ียวชาญในการวิจัย

3. เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในงานวิจัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพขั้นสูง, บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด