สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

The Professional Trainer : การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

The Professional Trainer : การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การฝึกอบรมและสัมมนาประสบความสำเร็จก็คือ การเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรที่หน่วยงานเชิญจากภายนอก หรือเป็นวิทยากรภายในหน่วยนั้นๆ ก็ตาม เพราะปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกันมากขึ้น สังเกตได้จากมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง มีการจัดฝึกอบรม จัดสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมในการรับการเติบโตขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรภายในจะสามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานเข้าใจในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้ความรู้ ฝึก-ปฏิบัติพนักงานให้เกิดความชำนาญ เพื่อทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตามที่องค์กรมุ่งหวัง ประโยชน์ของการสร้างวิทยากรภายในหน่วยงานที่เห็นได้ชัดก็คือ จะช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณฝึกอบรม เวลา และที่สำคัญวิทยากรภายในเหล่านี้มีความเข้าใจในภารกิจและวัฒนธรรมองค์กร รู้จักงาน รู้จักข้อขัดแย้ง ทำความเข้าใจปัญหาได้เร็ว จึงสามารถกำหนดเนื้อหาในการสอนได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

1) ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

2) ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้ถ่ายทอด 

3) ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม 

4) บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอก 

5) ทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม

วันที่หนึ่ง (แนวคิด, เทคนิค และ Audition) 09.00 – 16.30 น. 

    1) ทำไมถึงเป็นวิทยากรมืออาชีพไม่ได้สักที ? 

    Workshop : ปัญหาของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

    2) การฝึกอบรม (ความหมาย จุดมุ่งหมาย กระบวนการฝึกอบรม) 

    3) ทำอย่างไรในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ -3P 

    4) องค์ประกอบการสื่อสารที่มีผลต่อการฝึกอบรม 

    5) กฎ 7 ข้อที่วิทยากรจำเป็นต้องรู้ในความเป็นมืออาชีพ 

    6) เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังที่ปิดตัวเองให้คล้อยตาม 

    7) ทฤษฎี “T+S+D” ที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความทรงจำในการับรู้ 

    8) เจาะลึกเทคนิคการถ่ายทอดอย่างง่ายไปถึงยาก 

    9) เปิดและปิดการฝึกอบรมอย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม 

   10) แนวคิดและการจัดเตรียมโครงสร้างการนำเสนออย่างเป็นระบบ 

   11) กรอบแผนการนำเสนอที่วิทยากรจะต้องจัดเตรียม 

   12) ทักษะที่จำเป็นต้องมีในการเป็นวิทยากร 

   13) *ดู DVD จากวิทยากรมืออาชีพประกอบการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

   14) *Audition ดูทักษะของแต่ละคน 

   (พูดแนะนำตัวและพูดเรื่องประทับใจ) ใช้เวลาท่านละ 5 นาที 

***ให้การบ้านเตรียมเป็นวิทยากรจริงบรรยายประกอบอุปกรณ์เรื่องที่ตนถนัดหรือเรื่องที่จะต้องนำเสนอในการทำงานจริง ใช้เวลาท่านละ 15 นาที ในวันที่สอง Finalist เป็นวิทยากรจริง*** 

วันที่สอง (Finalist , ปรับบุคลิกภาพ และ การประเมินผล) 09.00 – 16.30 น.

    15) ตรวจสอบบุคลิกภาพภายในว่ามีความพร้อมหรือไม่ ? 

    (เช่นความรู้ ความเชื่อมั่น การควบคุมอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น) 

    16) บุคลิกภาพภายนอกที่ดีทำอย่างไร ? 

    (น้ำเสียง สายตา ท่วงท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า การเดิน การทรงตัว การแต่งกาย และการใช้ภาษา) 

    17) อากัปกิริยาต่างๆที่ไม่พึงปฏิบัติ 

      (การใช้มือ ล้วง แคะ แกะ เกา เขย่า ยัก โยก ถอน ค้อน กระพริบ) 

    18) ลูกเล่นหรือเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและติดตาม 

    19) ทำอย่างไรที่จะลดความประหม่าและความตื่นเต้น 

    20) ข้อบกพร่องจากการเป็นวิทยากรที่ควรพึงละการปฏิบัติ 

    21) ข้อควรพิจารณา ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร 

    22) การประเมินผลการฝึกอบรมที่หลากหลาย 

    23) การใช้สื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ 

    24) Finalist รายบุคคลพร้อมวิทยากรประเมินผลเป็นผู้ให้คำ แนะนำและให้คะแนน 

           - ก่อนเริ่มจะมีการให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการเป็นวิทยากรทั้งหมดจากวิทยากร  

           - อาจจะมีการบันทึกเทปการเป็นวิทยากรของแต่ละบุคคล 

           - เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในการเป็นวิทยากรครั้งนี้ 

           - สรุป ถาม-ตอบจากการฝึกอบรม 

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำความรู้ และการฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากร สำหรับงานที่ส่วนรับผิดชอบในการบรรยาย และสอนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านเทคนิคการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม

    1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง 

    2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมแบบละลายพฤติกรรม 

    3) Workshop ทั้งรอบซ้อมและรอบฝึกจริง กับวิทยากรประเมินเป็นรายบุคคล 

    4) สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,800.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 7,800 บาท

สมาชิก ท่านละ 7,000 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,400 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,800 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร The Professional Trainer : การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา หลักการและเหตุผล การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารอาจมีความจำเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร โดยบางสถานการณ์จำเป็
4000บาท
เทคนิคในการบริหารคนสำหรับผู้บริหารแต่ละระดับ ที่จะบริหารคนเก่ง (Talent Management) และคนระดับมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งคนขาดประสิทธิภาพ (Dead Wood)
3900บาท
เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
3900บาท
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
3500บาท
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
3900บาท
เรียนเชิญอบรมหลักสูตรใหม่ กับทางHRDZENTER ในหลักสูตร การสื่อสารกับลูกน้องต่างสไตล์และต่างช่วงวัย อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication in Different Work Style and Generation) เนื้อหาเข้มข้นตลอดการอบรม
3900บาท
คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะเรามีความเชื่อว่า กา
3900บาท
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR FOR NON HR) วิทยากร: ดร.กฤติน กุลเพ็ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือ