รับส่วนลดพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูต เลขานุการยุคใหม่ด้วยระบบบริหารเอกสารครบวงจร 11 เมษายน 61 นี้

รหัสหลักสูตร: 51127

จำนวนคนดู 737 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบัน เลขานุการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ

      องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลงนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาถูกลง องค์การจึงสามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์การของตนเองโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารงานเอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

การเสริมสร้างความเข้าใจของอาชีพยุคใหม่

 •  ความสำคัญ - ระดับผู้ช่วยผู้ผู้บริหาร 
 •  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 •  เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ 
 •  การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน 
 •  แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร” 
 •  “ศักยภาพ” ยุคใหม่สู่มืออาชีพ 
 •  สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน 
 •  กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด....ต่อองค์กร 

แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “การบริหารเอกสารครบวงจร”

 •  ภาคปฏิบัติ 
 •  ระบบ “การตั้งชื่อแฟ้ม” 
 •  ระบบ “การผลิต” 
 •  ระบบ “การปฏิบัติงาน” 
 •  ภาคจัดเก็บ 
 •  ระบบ “การจัดเก็บ” 
 •  ระบบ “การยืม” 
 •  ระบบ “การทำลาย” 
 •  Q & A 


เทคนิคการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม


11 เมษายน  61
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขานุการยุคใหม่ด้วยระบบบริหารเอกสารครบวงจร, เลขานุการ, Document Control System, บริหารเอกสาร, Secretary, อาจารย์ประภาภรณ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด