ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับ Hi-End รูปแบบที่ปรึกษาวางแผนการขาย สำหรับอบรม 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 66655

จำนวนคนดู 325 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับ Hi-End รูปแบบที่ปรึกษาวางแผนการขาย สำหรับอบรม 2 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การพัฒนาทุนมนุษย์ถือได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรของทุกธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมักจะสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบ “Disruptive Innovation” ได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายและผลกำไรขององค์กร จึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
     การสร้างพนักงานขายที่มีศักยภาพ มีพลัง มีศิลปะ และมีความพร้อมในการเจรจากับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย ต้องมาพร้อมกับการสร้างขุมพลังภายในจิตใจของตัวพนักงานขายเอง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อมั่นต่อองค์กร และความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ เพื่อให้พนักงานขายมีไฟและกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมในการทำงาน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) พร้อมทั้งก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุขและสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการขายสินค้าและบริการที่มีราคาค่อนข้างสูงที่มาพร้อมกับความคาดหวังของลูกค้าที่มากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะความเครียด ท้อใจ และแรงกดดันให้แก่พนักงานขายผู้ให้บริการได้เช่นเดียวกัน
      อย่างไรก็ดี การคิดบวกเพียงอย่างเดียวมักไม่เพียงพอที่จะทำให้แต่ละบุคคลสามารถก้าวไปสู่จุดหมายได้ การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ตนเองก้าวข้ามไปสู่จุดหมายนั้นจะต้องเกิดจากความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอด้วย ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบุคคลและเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้พนักงานขายความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในระยะยาวและข้ามผ่านอุปสรรคที่ฉุดรั้งการเจริญเติบโตได้อย่างผู้ชนะที่สง่างาม
วัตถุประสงค์
   1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารได้เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองและทีมงานได้
   2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้
   3.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเก่า ให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1.    องค์กรได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์จากผู้ที่เข้ารับการอบรมอย่างชัดเจน
   2.    ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด กระบวนการพูด และกระบวนการสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น
   3.    ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดและมุมมองเชิงบวกมากขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
   4.    ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ (Be Proactive) และมีกำลังใจในการทำงานไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ
ประสบการในการบรรยายในธุรกิจยานยนต์
   -    BMW
   -    Audi
   -    Honda
   -    General Motors
   -    Mercedes Benz

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

วันที่ 1  :  หัวข้อที่ใช้ในการบรรยาย
   Part 1 : เปิดใจ เข้าใจ ชัยชนะ (การควบคุมพลังชีวิตและทัศนคติด้านบวก)
                    -    กิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” เพื่อเติมไฟในการทำงาน
                    -    เทคนิคสร้างความสุขในหน้าที่ ดึงจุดเด่นจุดแข็งของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ
                    -    มหัศจรรย์ความเปลี่ยนแปลง 7 ประการ (The 7 Key Commitment)
                    -    การควบคุมพลังชีวิตและทัศนคติด้านบวก
                    -    เรียนรู้ที่จะเล่นและสนุกกับชีวิตการทำงานในทุกสถานการณ์
                    -    การมองโลก มองตน มองคนในแง่ดี มีได้ไม่ยาก
                    -    เพียงเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
   Part 2  : ตั้งค่าชีวิต ด้วยเข็มทิศ “SMART KPI”
                    -    “SMART KPI” การกำหนดแผนงานและเป้าหมายของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
                    -    Smart Management แบบ “Inspiration Team” ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน
                    -    กิจกรรม Set your Goal  to success พร้อมสรุปเป้าหมายการขายอย่างชัดเจน
   Part 3  : มองไกลไปด้วยกัน (Proactive)
                    -    KYC  รู้ลึก รู้จริง ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
                    -    หลักการทำงานรูปแบบ “Motivation cheer up ”
                    -    พัฒนาบุคลิกภาพของนักขายและบริการในระดับ Smart High-End  (เพื่อสร้างแบรนด์ให้ตัวเองด้วยบุคลิกภาพที่ตรึงตรา)
                    -    แจกแบบประเมินตนเอง ในการอบรมครั้งนี้ และการตั้งค่าความสำเร็จด้วย SMART GOAL ในครั้งต่อไปที่จะมีการอบรมอีกครั้งที่จะเกิดขึ้น
                    -    Q&A (Mentoring style)
วันที่ 2 : ทบทวนเนื้อหาและติดตามผลด้วยการประเมินแบบ Smart KPI
   Part 1   : เติมเชื้อเพลิง จุดไฟ สู่ชัยชนะ
                    -    กิจกรรมเชิงจิตวิทยา ลบจุดด้อย เพิ่มจุดแข็ง ของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดในการทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ
                    -    ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาในครั้งที่แล้ว ด้วยการทำกิจกรรม “กล่องสุ่ม”เป็นรายคน
                    -    รายงานผลการประเมินการทำงานด้วย SMART KPI ที่วิทยากรแจกโจทย์ให้ในครั้งที่1 หัวหน้ากลุ่มรวมรวบข้อมูล พิจารณา และสรุปผลในกิจกรรมทั้งหมดเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
   Part 2   : Work shop ฝึกขายเชิงที่ปรึกษา พัฒนาการขายอย่างมืออาชีพ
                    -    วิทยากรได้ออกแบบกิจกรรมตามฐานข้อมูลจริง ในการขายและการบริการที่หลากหลาย จากการรายงานผล SMART KPI ในแต่ละบุคคลจากการเก็บข้อมูลจริง และดำเนินการ Roleplay ดังนี้แบ่งผู้ทำกิจกรรมออกเป็น 2  กลุ่ม ผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่มละ 5 คน
                              •    ให้หัวหน้ากลุ่มทั้งสองกลุ่มจับฉลาก จากโจทย์คำถามเกี่ยวกับการขาย ในกล่องสุ่มอีกครั้ง
                              •    หลังจากได้โจทย์เรียบร้อย ทั้งสองกลุ่มแยกกันวางแผนในการนำเสนอขายแบบมืออาชีพ โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้คำปรึกษาแบบ Mentoring Style
                              •    ฝึกการขายจริง โดยให้ทั้งสองกลุ่มสลับกันเป็นลูกค้า และพนักงานขาย โดยมีวิทยากรเป็นผู้สังเกตการณ์ เก็บข้อมูลและสรุปผลหลังกิจกรรม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการขายและการบริการที่ดีขึ้นต่อไป
   Part 3   : Isuzu มองไกลไปด้วยกัน สร้างพลังการขาย สู่ยอดขายที่ยั่งยืน (Motivate)
                    -    ดึงกลยุทธ์จากการทำกิจกรรมเป็นจุดแข็งในการพัฒนาต่อยอดการขาย
                    -    วิทยากรสรุปเนื้อหา การบรรยาย กิจกรรม พร้อมชี้แนวทางการทำงาน
                    -    เพื่อความสำเร็จ ในรูปแบบการพูดที่สร้างกำลัง ปลุกไฟในการทำงาน
                    -    Q&A (Mentoring style)
                    -    จบการบรรยายหลักสูตร
รูปแบบการบรรยายเฉพาะที่สนุกสนานสร้างแตกต่างด้วยการนำเสนอรูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เกิดการมีส่วนร่วม สร้างความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ให้ได้ผลจริง
   -    เนื้อหาเชิงทฤษฎี             5%
   -    เรื่องเล่าสไตล์ 4D Storytelling     40%
   -    กิจกรรม                 30%
   -    Q&A (Mentoring Style)         25%
   เน้นนำหลักวิชาการมาเล่าด้วยเทคนิค 4D Storytelling ผสมผสานกับเหตุการณ์จริงและประสบการณ์ของวิทยากร สร้างรูปแบบการบรรยายอย่างสไตล์ เข้าถึงและเข้าใจในปัญหาของพนักขายอย่างแท้จริง
4D Story telling หมายถึง การเล่า ‘เรื่องราว’ บางอย่างที่มีความน่าสนใจผ่านรูปภาพ หรือ วิดีโอ หรือบทความ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ให้กลุ่มเป้าหมายมีอารมณ์ร่วมหรือจดจำสิ่งที่วิทยากรเล่าได้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้กระตุ้นการรับรู้ของผู้ฟัง โดย รูปแบบการเล่าแบบ 4D คือ
   -    เกี่ยวข้องกับผู้ฟัง (Be Related) เรื่องราวที่บรรยายน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผู้ฟังอย่างชัดเจน
   -    เรียบง่าย (Be Simple) เป็นเรื่องที่ฟังง่ายและเข้าใจได้ง่าย โดยผู้ฟังรับรู้ว่าผู้พูดต้องการจะสื่ออะไร
   -    สร้างอารมณ์ให้ผู้ฟัง (Be Emotional) สามารถสร้างอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถประสบพบเจอได้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตการทำงานในอาชีพนั้นๆ ของผู้ฟัง
   -    เห็นภาพชัดเจนและเกินความคาดหมาย (Be Overestimated) เจาะเข้าสู่ประเด็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงความต้องการภายในของผู้ฟัง และสามารถตอบคำถามในใจที่ผู้ฟังคาดหวังได้อย่างเต็มที่และอาจเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้เดิม
   ทั้งนี้ วิทยากรมีประสบการณ์ทำงานด้านสายงานบริหารงานขายมากว่า 17 ปี และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจกลุ่มลูกค้า พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านสายงานบันเทิง พิธีกรประจำ Media of Media, ITV, Health plus

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับ Hi-End รูปแบบที่ปรึกษาวางแผนการขาย สำหรับอบรม 2 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ปลุกไฟ ติดอาวุธ สร้างนักขายแบบฉบับ Hi-End, รูปแบบที่ปรึกษาวางแผนการขาย สำหรับอบรม 2 วัน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด