เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section(หลักสูตรใหม่ปี 2561) | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section(หลักสูตรใหม่ปี 2561)

จำนวนคนดู 283 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section(หลักสูตรใหม่ปี 2561)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
       เพื่อให้นักบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างง่ายและเป็นมืออาชีพ  และเคล็ดลับที่จะทำให้การวิเคราะห์รายการเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับนักบัญชี พร้อมทั้งWorkShop ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจกระบวกการในการจัดทำ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  

หัวข้ออบรมสัมมนา

  •  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน รับฟรี!!
“หนังสืองบกระแสเงินสดการวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพ”
(มูลค่าเล่มละ 800 บาท)

หัวข้ออบรม

Section 1 Review มาตรฐานรายงานทางการเงิน และความสำคัญที่ต้องจัดทำ

      1. สรุปประเด็นสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

          ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
      2. ทำความเข้าใจ งบกระแสเงินสด กับ การบังคับใช้ทุกกิจการ จริงหรือไม่?
      3. ชี้ประเด็นบทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดที่มีต่อกิจการในปัจจุบัน

Section 2 จัดประเภทกิจกรรม และวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก

     4. คำจำกัดความ การแยกประเภทของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

     5. วิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก

     6. งบกระแสเงินสด สามารถทำได้กี่วิธี และวิธีการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจการ

     7. การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด
  •     การทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจ
  •     วิเคราะห์การจัดประเภทกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม
      - กิจกรรมการดำเนินงาน      - กิจกรรมการลงทุน       - กิจกรรมการจัดหาเงิน

Section 3 เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสด และทำ Test ทดสอบ

      8. เคล็ดลับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
          ว่ามีผลจากรายการใด และกิจกรรมประเภทไหน

      9. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด “ วิธีทางตรง ” อย่างเข้าใจง่าย
          พร้อมทดลองทำตัวอย่าง

     10. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด “ วิธีทางอ้อม ”
           อย่างเข้าใจง่าย พร้อมทดลองทำตัวอย่าง

Section 4 การเปิดเผยรายการ และประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด

      11. การเปิดเผยรายการ (ปรับปรุง 2560 บังคับใช้ 1 ม.ค. 61 )

      12. วิธีการประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสดเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

Section 5 เคล็ดลับการอ่านและวิเคราะห์ตัวเลขในงบกระแสเงินสด

      13. เคล็ดลับการอ่านงบกระแสเงินสด

      14. เทคนิคจากการใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

  •     การอธิบายเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสดงวดก่อน
  •     การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมในงวดปัจจุบัน
  •     การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมกับกิจกรรมเดียวกันในงวดก่อน

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากร
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

คำค้นประกาศนี้ Tags: งบกระแสเงินสด, เคล็ดลับ, บัญชี, การเงิน, สัมมนา, นับชั่วโมง
ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีเงินได้นิติบุคคล และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
9000บาท
เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรในสายงานวิชาชีพทางการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ และเป็นวิชาชีพใหม่ในประเทศไทย เพื่อลองรับการเปิด AEC
การลดต้นทุน และ การประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการจัดซื้อ และ การใช้ระบบออโตเมชั่นในโรงงาน ยุค 4.0
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จัดซื้ออย่างไรให้โดนใจผู้บริหาร 4.0 พื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ถือเป็นงานใหญ่ในระดับ เออีซี
การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
3900บาท
ข้อมูลทางการบัญชี งบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนด้านงบประมาณในส่วนรายได้ค่าใช้จ่ายการวางแผนงานทางด้านบริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ การซื้อเครื่องเครื่องจักรในการผลิต
การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
3900บาท
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการอ่านงบการเงิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนผ่านกรณีศึกษาจริง
สัมนาสร้างความมั่งคั่งอัตโนมัติ ด้วยมายสไตล์ยูนิตลิงค์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมนาการเงินที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมนา ทำความเข้าใจเรื่องยากๆทางการเงินให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรที่ได้นำความรู้จากการให้คำปรึกษากับลูกค้าจริงๆมาเล่าต่อด้วยภาษาง่ายๆในบรรยากาศสบายๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในเครื่องมือทางการเงินอย่างแท้จริง
สัมมนา เรื่อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้บังคับหลักประกัน และผู้สนใจทั่วไป
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน