สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section(หลักสูตรใหม่ปี 2561)

เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section(หลักสูตรใหม่ปี 2561)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
       เพื่อให้นักบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างง่ายและเป็นมืออาชีพ  และเคล็ดลับที่จะทำให้การวิเคราะห์รายการเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับนักบัญชี พร้อมทั้งWorkShop ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจกระบวกการในการจัดทำ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  

วันที่จัดงาน
กำหนดการสัมมนาวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.30
หัวข้ออบรมสัมมนา

  •  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน รับฟรี!!
“หนังสืองบกระแสเงินสดการวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพ”
(มูลค่าเล่มละ 800 บาท)

หัวข้ออบรม

Section 1 Review มาตรฐานรายงานทางการเงิน และความสำคัญที่ต้องจัดทำ

      1. สรุปประเด็นสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

          ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
      2. ทำความเข้าใจ งบกระแสเงินสด กับ การบังคับใช้ทุกกิจการ จริงหรือไม่?
      3. ชี้ประเด็นบทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดที่มีต่อกิจการในปัจจุบัน

Section 2 จัดประเภทกิจกรรม และวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก

     4. คำจำกัดความ การแยกประเภทของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

     5. วิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก

     6. งบกระแสเงินสด สามารถทำได้กี่วิธี และวิธีการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจการ

     7. การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด
  •     การทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจ
  •     วิเคราะห์การจัดประเภทกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม
      - กิจกรรมการดำเนินงาน      - กิจกรรมการลงทุน       - กิจกรรมการจัดหาเงิน

Section 3 เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสด และทำ Test ทดสอบ

      8. เคล็ดลับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
          ว่ามีผลจากรายการใด และกิจกรรมประเภทไหน

      9. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด “ วิธีทางตรง ” อย่างเข้าใจง่าย
          พร้อมทดลองทำตัวอย่าง

     10. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด “ วิธีทางอ้อม ”
           อย่างเข้าใจง่าย พร้อมทดลองทำตัวอย่าง

Section 4 การเปิดเผยรายการ และประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด

      11. การเปิดเผยรายการ (ปรับปรุง 2560 บังคับใช้ 1 ม.ค. 61 )

      12. วิธีการประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสดเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

Section 5 เคล็ดลับการอ่านและวิเคราะห์ตัวเลขในงบกระแสเงินสด

      13. เคล็ดลับการอ่านงบกระแสเงินสด

      14. เทคนิคจากการใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

  •     การอธิบายเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสดงวดก่อน
  •     การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมในงวดปัจจุบัน
  •     การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมกับกิจกรรมเดียวกันในงวดก่อน

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากร
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่จัดงาน
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง รถไฟฟ้าใต้ดิน MRTสถานี ห้วยขวาง)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,000.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณวันวิสา สายสุวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-5550700 กด 1

หากท่านต้องการสมัคร เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section(หลักสูตรใหม่ปี 2561)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2675บาท
Case study of e-payment & Cashless Society เจาะลึกกรณีศึกษา กระบวนการทำงาน และผลกระทบของธุรกรรม การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และสังคมไร้เงินสด
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 ก.ย. 61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
5000บาท
เคล็ดลับแบบเร่งรัดในการจัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างง่ายและมืออาชีพ จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section พร้อมWorkShop ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจกระบวกการในการจัดทำ
4000บาท
1. เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร 2. เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 3. สามารถวิเคราะห์ถึงที่มาและที่ใช้ไปของเงินสดทั้งจากการดำเนินการและไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมนาการเงินที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมนา ทำความเข้าใจเรื่องยากๆทางการเงินให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรที่ได้นำความรู้จากการให้คำปรึกษากับลูกค้าจริงๆมาเล่าต่อด้วยภาษาง่ายๆในบรรยากาศสบายๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในเครื่องมือทางการเงินอย่างแท้จริง
4500บาท
กรมศุลกากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก และการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการส่งออก ภายใต้กฎหมา
3900บาท
รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญและเพิ่มสิทธิแก่ผู้ใช้แรงงานมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560) โดยเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก และยังมีการนำเส