เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section(หลักสูตรใหม่ปี 2561)

จำนวนคนดู 865 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section(หลักสูตรใหม่ปี 2561)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
       เพื่อให้นักบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างง่ายและเป็นมืออาชีพ  และเคล็ดลับที่จะทำให้การวิเคราะห์รายการเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับนักบัญชี พร้อมทั้งWorkShop ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจกระบวกการในการจัดทำ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  

หัวข้ออบรมสัมมนา

  •  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน รับฟรี!!
“หนังสืองบกระแสเงินสดการวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพ”
(มูลค่าเล่มละ 800 บาท)

หัวข้ออบรม

Section 1 Review มาตรฐานรายงานทางการเงิน และความสำคัญที่ต้องจัดทำ

      1. สรุปประเด็นสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

          ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
      2. ทำความเข้าใจ งบกระแสเงินสด กับ การบังคับใช้ทุกกิจการ จริงหรือไม่?
      3. ชี้ประเด็นบทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดที่มีต่อกิจการในปัจจุบัน

Section 2 จัดประเภทกิจกรรม และวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก

     4. คำจำกัดความ การแยกประเภทของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

     5. วิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก

     6. งบกระแสเงินสด สามารถทำได้กี่วิธี และวิธีการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจการ

     7. การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด
  •     การทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจ
  •     วิเคราะห์การจัดประเภทกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม
      - กิจกรรมการดำเนินงาน      - กิจกรรมการลงทุน       - กิจกรรมการจัดหาเงิน

Section 3 เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสด และทำ Test ทดสอบ

      8. เคล็ดลับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
          ว่ามีผลจากรายการใด และกิจกรรมประเภทไหน

      9. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด “ วิธีทางตรง ” อย่างเข้าใจง่าย
          พร้อมทดลองทำตัวอย่าง

     10. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด “ วิธีทางอ้อม ”
           อย่างเข้าใจง่าย พร้อมทดลองทำตัวอย่าง

Section 4 การเปิดเผยรายการ และประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด

      11. การเปิดเผยรายการ (ปรับปรุง 2560 บังคับใช้ 1 ม.ค. 61 )

      12. วิธีการประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสดเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

Section 5 เคล็ดลับการอ่านและวิเคราะห์ตัวเลขในงบกระแสเงินสด

      13. เคล็ดลับการอ่านงบกระแสเงินสด

      14. เทคนิคจากการใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

  •     การอธิบายเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสดงวดก่อน
  •     การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมในงวดปัจจุบัน
  •     การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมกับกิจกรรมเดียวกันในงวดก่อน

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: งบกระแสเงินสด, เคล็ดลับ, บัญชี, การเงิน, สัมมนา, นับชั่วโมง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด