การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI)

รหัสหลักสูตร: 65990

จำนวนคนดู 2707 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์


     1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี

     2.เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร

     3.เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา


          1.เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร

          2.การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

              WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ, Competency, Core Values เป็นต้น

          3.เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

          4.รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

          5.การกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)

          6.การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล

          7.การเขียนรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน

              WORKSHOP : ฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน

          8.การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน แบบทดสอบและข้อสอบตามรูปแบบการประเมินการฝึกอบรม The Kirk Patrick Approach ของเคิร์กแพทริค

                       - การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)

                       - การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)

                       - การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)

                       - การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร(Results Evaluation)

          9.สูตรสำเร็จการคิดค่าคุ้มทุนในการคำนวนค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรม

                       - ค่าใช้จ่ายโดยตรง

                       - ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม

                 WORKSHOP : ฝึกวิธีการคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม

          10.การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI) และการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ Productivity และ Satisfaction

          11.วิธีการคำนวนค่าคุ้มทุนหลักสูตรการฝึกอบรม

                       สูตร 1ROI = ค่าใช้จ่าย X 100

                                                   ต้นทุน

                      - สูตร 2 ROI = จำนวนของผลผลิตของงาน (Productivity)

                      - สูตร 3 ROI = ค่าความพึงพอใจของาน (Satisfaction)

                WORKSHOP : ตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมแบบสูตร 1-2-3

                      - ตัวอย่าง 1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

                      - ตัวอย่าง 2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

                      - ตัวอย่าง 3 หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน

                      - ตัวอย่าง 4 หลักสูตรการให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกน้อง

                      - ตัวอย่าง 5 หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

                      - ตัวอย่าง 6 หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน

     12.ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม


วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

          - การบรรยาย 

          - กิจกรรม และเกม 

          - การแสดงออก

          - กลุ่มสัมพันธ์ 

          - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

     ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

          - Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

          - ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

          - ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

          - ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

          - ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

          - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

          - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

          - ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

          - Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

          - ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

            ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

             A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

          - ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          - ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

            Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

            Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

            DDI-Development Dimensions International (Thailand)

            Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การประเมินผล ติดตามผล, การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม, Training Evaluation Follow-up and ROI

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้