เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Proficiency Communication )

รหัสหลักสูตร: 66239

จำนวนคนดู 620 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Proficiency Communication )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ที่มาของหลักสูตร
       ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นๆ ในยุคปัจจุบันเป็นเหตุในพฤติกรรมของลูกค้าเกิดการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มการทำธุรกิจจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนตาม โดยเฉพาะการพัฒนาการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้แก่องค์กรมากขึ้นใครก็ตามที่ใช้แนวทางการสื่อสารแบบเหมือนเดิมๆ โอกาสที่จะสำเร็จก็จะน้อยลง ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยมนั้นจะต้องสามารถจับประเด็น รู้จักและเข้าใจลูกค้า คิดวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและเฉียบพลัน สามารถให้คำปรึกษาอย่างตรงใจ ตรงประเด็น รวดเร็ว  มีชั้นเชิง มีมาดแห่งความเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวได้ตามสถานการณ์
       การพัฒนาความรู้ ทักษะในการสื่อสารเพื่อการจัดการ สำหรับผู้จัดการ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วยวิธีการสื่อสารในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลอย่างยิ่งต่อบรรยากาศการทำงาน ผลการปฏิบัติงานของทีมงาน ความผูกพันของทีมงานต่อองค์กร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กร นอกจากนั้นหลักการเหล่านี้ ยังสามารถใช้ได้ผลเป็นอย่างดีในการสื่อสารเพื่อตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าภายนอกได้อีกด้วย
       หลักสูตรนี้ จะทำให้ พนักงาน เข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ผ่านศิลปะในการสื่อสาร ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ในการโน้มน้าว จูงใจ ขจัดอคติ ป้องกันความขัดแย้ง สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานระหว่างกันในองค์กร และลูกค้า ผ่านรูปแบบการสื่อสารของตนเองที่ต่างไปจากเดิม และมีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงผลกระทบของการสื่อสารที่ผิดพลาด ต่อความสำเร็จของงาน และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบของอุปสรรคการสื่อสารที่เป็นข้อจำกัดสู่การเป็นผู้นำต้นแบบ
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบในการสื่อสารทั้งหมด เพื่อลดอุปสรรคในการสื่อสาร และใช้ปัจจัยเสริมที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืน
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความจำเป็นและประโยชน์ของการปรับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับคู่สนทนาและสถานการณ์

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

   1. บทบาทผู้นำนักสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

   2. องค์ประกอบของการสื่อสาร
            • ผลกระทบจากการสื่อความที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง
            • อุปสรรคในการสื่อสาร เช่น ประสบการณ์ อคติ ฯลฯ
            • หัวใจแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
            • สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
   3. Workshop

   4. ความแตกต่างทางจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสาร และการเลือกรับฟัง

   5. การสื่อสารในกรณีต่างๆ

   6. ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีการสื่อสารที่ดี

   7. ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการสื่อสาร

   8. เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ

   9. การเป็นผู้ฟังที่ดี (Active Listener)

   10. การค้นหาความเข้าใจและจับใจความสำคัญ

   11. Workshop

   12. แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ

   13. บุคลิกภาพภายนอก ภายใน

   14. บุคลิกของผู้สื่อสารที่ดี

   15. ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง

   16. น้ำเสียงและภาษากาย...อิทธิพลหลักของการสื่อสาร

   17. พฤติกรรมการสื่อสารที่สร้างความไม่พอใจ

   18. Workshop

   19. รูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

   20. ความมั่นใจในตนเอง (Poise)

   21. Workshop

   22. Q/A ถาม & ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  - พนักงานทั่วไป
  - ผู้จัดการฝ่ายขาย / ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า
  - หัวหน้างาน และบุคลากร ฝ่ายขาย / ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Proficiency Communication )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, Proficiency Communication

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด