ทักษะการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขในการทำงาน ( Effective Self-Development Skills )

รหัสหลักสูตร: 66263

จำนวนคนดู 1054 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขในการทำงาน ( Effective Self-Development Skills )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

      สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม

              - สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

วัตถุปะสงค์

   1. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และค้นหาจุดเด่นรวมถึงข้อสังเกตจากจุดบกพร่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน และการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
   2. ฝึกทักษะและประเมินความสามารถของตนเอง เพื่อความสำเร็จของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข รวมทั้งสามารถปรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. ความแตกต่างและความต้องการของมนุษย์กับคนทำงานในองค์กร

                -  กิจกรรม 1 การสร้างความสัมพันธภาพและการรู้จักกันคุ้นเคย เรียนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการทำงานสู่กระบวนการทำงานร่วมกันและสร้างเสริมให้รู้จักซึ่งกันและกันและสนทนาแนวทางการทำงานร่วมกันเป็นทีม
     2. หลักการวางแผนและการจัดระเบียบการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
                -  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนจากการทำงานของตนเอง
                -  หลักการมนุษย์สัมพันธ์กับการทำงาน
                -  การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
     3. ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพสู่การพัฒนาตนเอง
                -  การเป็นช้างเท้าหน้า (Dominance)
                -  กล้าที่จะยืนหยัดเรียกร้อง (Assertiveness)
                -  ต้องการความสำเร็จ (Achievement)
                -  ต้องการเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy)
                -  ต้องการเป็นที่ยอมรับ (Affiliation)
                -  สุขุมใจเย็น (Calm)
                -  มีความคิดริเริ่ม(Initiativeness)
                -  การควบคุมตนเอง (Self-control)
การค้นหาและวิเคราะห์ 8 บุคลิกภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตที่เหมาะสม และการทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำแบบทดสอบ (Personality Assessment)
     4. ขีดความสามารถคนทำงานเพื่อการพัฒนาตนเองในการทำงานอย่างมีความสุข
                -  ต้องการมีความสามารถ (COMPETENCE)
                -  ชอบความท้าทาย (CHALLENGE)
                -  อยากรู้อยากเห็น (CURIOSITY)
                -  เป็นตัวของตัวเอง (INDEPENDENT)
                -  ความตื่นเต้น (EXCITEMENT)
                -  ต้องการอิสระ (FREEDOM)
     5. จิตวิทยาการทำงานอย่างมีส่วนร่วม
                -  การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน
                -  การใช้ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
                -  การรับมือกับพฤติกรรมที่ยุ่งยากของคน
                -  กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เน้นเป้าหมายความสำเร็จของตนเอง และส่วนรวม  
     6. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพัฒนาตนเองกับการทำงานด้วยความคิดเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพ
                -  การเรียนรู้ในกระบวนการทำงาน
                -  การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและการปรับตัวให้สอดคล้องเหมาะสม
                -  การเรียนรู้บุคลิกภาพของหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
                -  กิจกรรมที่ 3 ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การทำงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นความคิดร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันแก้ไขตามหลักการของความพอเพียง และเพียงพอ (มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ และมีคุณธรรม) เน้นความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิต
     7. การสร้างความประทับใจเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพชีวิต (BE HAPPY Work and Life Style)
                - การสร้างความประทับใจในการทำงาน
                -  การเปิดใจการทำงานอย่างไรจึงจะเป็นทัศนะคติในแง่บวก
                -  การสร้างกำลังใจในการทำงานด้วยตนเอง
     8. เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

     9. ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ และคำปรึกษา แนะนำด้วยประสบการณ์ตรงวิทยากร (Q & A for BE HAPPY TOGETHER)

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
           1. การบรรยาย  
           2. กิจกรรม และเกม        
           3. การแสดงออก
           4. กลุ่มสัมพันธ์    
           5. การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขในการทำงาน ( Effective Self-Development Skills )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขในการทำงาน, Effective Self-Development Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า