การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ ( Strategic Management for Leader )

รหัสหลักสูตร: 66390

จำนวนคนดู 1228 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ ( Strategic Management for Leader )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     “การคิดเชิงกลยุทธ์” เป็นทักษะที่ทำให้เรามองเห็นภาพรวมโลกของธุรกิจกว้างขึ้น
     ในปัจจุบันที่การกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจเกิดขึ้นตลอดเวลา และในหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นกลับกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถอยู่รอด
     ดังนั้น ผู้นำองค์กรในปัจจุบันจึงต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ทั้งสถานการณ์ภายนอกและภายใน เพื่อหาโอกาสในการยกระดับองค์กร จนสามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในที่สุด ในยุคที่โลกธุรกิจเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วการแข่งขันที่ซับซ้นขึ้นในทุก ๆ มิติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การที่ทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้นั้นล้วนแล้วต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น คนที่สำคัญคือผู้นำหรือผู้บริหารคือบุคคลที่ต้องนำคนหรือบุคลากรในองค์กร ดังนั้นผู้นำจึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรเพื่อให้สามมารถแข่งขันได้อย่างยังยืน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตั้งไว้  อันจะนำมาซึ่งการทำงาน ผลผลิตและการบริการที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรของท่านได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดสัมมนาในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management for Leader เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญต่อองค์กร
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
   3.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทัศนคติที่ดีในการทำงานอันจะนำไปสู่การติดต่อสื่อสารที่ดีต่อไป
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.  Overview Business Management in the New normal
   2.  Are you Boss or Leadership?
   3.  What is Boss?
   4.  What is a leadership?
   5.  หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ
   6.  เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการบริหารจัดการองค์กร
   7.  สร้างความเข้าใจวิสัยทัศและพันธกิจขององค์กร
   8.  ความสำคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
   9.  การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน Culture Change
   10.  ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง Leader Change
   11.  การสร้างภาวะผู้นำให้กับตนเองสำหรับผู้บริหาร
   12.  ผู้นำกับการบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
   13.  ลักษณะของผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพ
   14.  กลยุทธ์ในการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
   15.  ผู้นำกับองค์กรแห่งนวัตกรรม Innovation
   16.  รูปแบบพฤติกรรมบุคคลและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
   17.  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้นำ
   18.  ผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
   19.  ความสามารถในการบริหารและจัดการกับอารมณ์
   20.  การรู้จักตนเอง และการควบคุมอารมณ์ตนเองที่มีประสิทธิภาพ
   21.  workshop การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร
   22.  ถามตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ ( Strategic Management for Leader )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ, Strategic Management for Leader

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้