หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)

รหัสหลักสูตร: 66406

จำนวนคนดู 50 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)
รอบที่

1

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 17 วัน


รอบที่

2

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 73 วัน


รอบที่

3

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 112 วัน


รอบที่

4

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 171 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล (Introduction)
   ปัจจุบันหลายองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร ในถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เฉพาะด้านให้กับพนักงานคนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมั่น และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer) เน้นพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ  เพราะปัญหาที่หลายองค์กรกำลังเผชิญสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสายอาชีพหรือสายงานที่ตนปฏิบัติงาน แต่ยังขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอด ดังนั้นหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เป็นวิทยากรภายในองค์กรเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การเตรียมแผนการสอน เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน ตลอดจนวิเคราะห์ความจำเป็นในการอบรม และวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยากรภายในองค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายในการอบรม และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการ และเทคนิคการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการพนักงานและองค์กร

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   1.  การบรรยาย  40%
   2.  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
   3.  กรณีศึกษา 10%

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

 1. ปรับ Mindset การเป็นวิทยากรภายใน
 2. คุณสมบัติวิทยากรภายใน
 3. การเตรียมตัวของวิทยากรภายใน
 4. เคล็ด (ไม่) ลับ การลดความกังวล
 5. เทคนิคการทำให้ผู้เรียนสนใจตั้งแต่เริ่มปรากฎตัว
 6. เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือภายใน 3 นาทีแรก
 7. เทคนิคการใช้ภาษากาย การยืน และการเคลื่อนไหว
 8. เทคนิคประเมินการพูด แนวทางฝึกฝนและพัฒนา
 9. เทคนิคการฝึกอบรมให้น่าสนใจ และชวนติดตาม
 10. เรียนรู้การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
 11. เทคนิคการกระตุ้น และการดึงศักยภาพจากผู้เรียน
 12. การวิเคราะห์ความจำเป็นในการอบรม
 13. เทคนิคการออกแบบโปรแกรมอบรม
 14. การดำเนินการและการติดตามผลการอบรม
Workshop 1 :  วิเคราะห์ความแตกต่าง
Workshop 2 :  เทคนิคการลดความกังวล
Workshop 3 :  เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือ
Workshop 4 :  เทคนิคการใช้ภาษาพูดและภาษากาย
Workshop 5 : เทคนิคการออกแบบโปรแกรมการอบรม
Workshop 6 : ฝึกปฏิบัติสอนจริงรายบุคคล


วิทยากร
ดูประวัติ

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 1. ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
 2. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
 3. ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร / ผู้ที่เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรภายในองค์กร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ, วิทยากรภายในมืออาชีพ, วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer), The Professional Trainer, อบรม วิทยากรภายในมืออาชีพ, อบรม train the trainer