การบริหารงานผู้ช่วยขายแบบมนุษย์สัมพันธ์เชิงรุก ( Pro-active Sales Coordinator Management )

รหัสหลักสูตร: 66480

จำนวนคนดู 1135 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารงานผู้ช่วยขายแบบมนุษย์สัมพันธ์เชิงรุก ( Pro-active Sales Coordinator Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การสื่อสารประสานงานถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ที่ต้องประสานงานด้านการขาย หากขาดทักษะด้านการสื่อสารประสานงานจนทำให้งานเกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อองค์กร  ดังนั้น พนักงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็น Sales Coordinator , Sales Support , Sales Administration  หรือผู้ที่จะต้องประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จึงต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ถึงหัวใจสำคัญของการสื่อสารประสานงาน การเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคลที่เราต้องประสานงานด้วย ต้องมองเห็นถึงข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลเกี่ยวกับตัวบุคคล ความน่าเชื่อองค์กร และการสูญเสียยอดขายได้

     หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้นักประสานงานขาย , Sales Support , Sales Administration ได้รู้หลักการสื่อสารประสานงานอย่างถูกต้อง เรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทที่เราจำเป็นต้องสื่อสารประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานในแผนก หรือคนที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างพนักงานขาย อีกทั้งยังรวมถึง การลดข้อผิดพลาดการทำงานและเข้าใจถึงหัวใจหลักของการประสานงานขายอย่างแท้จริง ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จนเกิดประสูงสุดให้แก่องค์กร เป็นการเริ่มต้นในการสร้างการเติบโตขององค์อย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงพลังของการสื่อสารประสานงานในการเป็นผู้ช่วยประสานงานขายอย่างมืออาชีพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าบอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลแต่ละประเภทที่เราต้องสื่อสารประสานงานด้วย
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถป้องกันแก้ไขได้ด้วยตนเอง
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นถึงปัญหาในการประสานงาน และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการป้องกันปัญหา
คุณรู้ไหมว่า?
   “การขาย คือทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในทุกด้าน”
   “นักขายจะขายได้ ถ้าเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า"
   “ไม่มีธุรกิจใดอยู่ได้หากปราศจากการขาย”                                                       
   “คนเก่งเรื่องขาย ชีวิตจะสบาย”
   “นักขายมืออาชีพ จะขายได้ทุกอย่าง”
    "นักขายที่ดี คือต้องขายเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ไม่ใช่ขายเพื่อตัวเอง”
ธุรกิจท่านมีปัญหาอย่างนี้หรือไม่?
   1.  พนักงาน พูดไม่เป็น สื่อสารผิดพลาด
   2.  ตอบข้อโต้แย้ง ไม่เคลียร์
   3.  วางตัวไม่ดี ท่าทีไม่เหมาะสม
   4.  ไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
   5.  ไม่เข้าใจการตลาดปัจจุบัน
อบรมแล้วจะได้อะไร?
   1.  เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาด
   2.  พนักงาน รักงาน ภูมิใจอาชีพ
   3.  ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น
   4.  ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ
   5.  ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคง 

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

Part  1 ทัศนคติบวกสร้างงานเชิงรุก
               1. การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้มีความสำคัญมากกว่าอุปสรรคด้านความคิด
               2. การเปลี่ยนจากคิดเป็นลงมือทำ
               3. โลกของการขายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
               4. นิยามศัพท์และความหมาย  
               5. Perspective
Part 2  กลยุทธ์การสื่อสารประสานงานให้ทรงพลัง
               1. บทบาทและหน้าที่ของ Sales Support กับการสื่อสารประสานงาน
               2. หัวใจสำคัญในการเป็นงานที่ต้องทำ
               3. สื่อสารประสานงานขายอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจและร่วมมือ
                     - องค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารประสานงาน
                     - ทัศนคติที่ดีในการสื่อสารประสานงานอย่างมืออาชีพ
                     - แนวทางการสื่อสารประสานงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กับ 5 วิธี
              4. กิจกรรม Workshop “หัวใจของงาน และบทบาทหน้าที่”
              5. คน 4 ประเภทที่ ในการสื่อสารประสานงานย่างตรงตามสถานการณ์
              6. การวิเคราะห์และเข้าใจสไตล์คนแต่ละประเภท
              7. กิจกรรม Workshop : ฝึกวิเคราะห์สไตล์คน 4 ประเภทที่เราต้องประสานงาน
Part 3 บริหารงาน ด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
              1. วิธีการสื่อสารการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ไม่มีให้เกิดข้อผิดพลาด
                     - การประสานงานกับพนักงานขาย
                     - การประสานงานกับลูกค้า
                     - การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า
                     - การประสานงานกับผู้มีอำนาจ หรือผู้บังคับบัญชา
              2. Case sharing ข้อผิดพลาดจากการสื่อสารในงาน
              3. กิจกรรม Role Play การสื่อสารประสานงานให้ได้งานในสถานการณืต่างๆ
              4. การบริหารงานให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการประสานงานขาย
                    - การรับ และคีย์ออเดอร์ (เมื่อมีการสั่งซื้อ)
                    - การเช็คสต็อคสินค้า
                    - การจัดเตรียมและดูแลงานเอกสารต่างๆ
                    - การส่งจดหมายหรือเอกสารคอนเฟริมส์
                    - การทำนัดมอบหมายงาน
              5. การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และ พนักงานในองค์กร
                     - แก้ปัญหา เรื่อง สินค้า
                     - แก้ปัญหา เรื่อง การจัดส่ง
                     - แก้ปัญหา เรื่อง เอกสาร
                     - การแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรและนอกองค์กร
             6. กิจกรรม: การแก้ปัญหา อย่างมีทักษะด้วยกลยุทธ์ ดีเด่น
             7. Action Plan : วางแผนบริหารคน ควบคุมคุณภาพงาน
             8. สรุปและตอบคำถามQ & A

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1. สำหรับพนักงานผู้ช่วยหรือประสานงานงานขายที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ ในด้านเทคนิคใหม่ๆ
2. สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มยอดขายในแต่ละช่วงการตลาด ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารและการประสานงาน
3. สำหรับหัวหน้างานที่ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อนำเสนอการขายแบบเชิงรุกแก่ลูกค้า

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานผู้ช่วยขายแบบมนุษย์สัมพันธ์เชิงรุก ( Pro-active Sales Coordinator Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานผู้ช่วยขายแบบมนุษย์สัมพันธ์เชิงรุก, Pro-active Sales Coordinator Management, อบรม ออนไลน์, อบรม ผู้ช่วยขาย, อบรมการบริหารงานผู้ช่วยขายแบบมนุษย์สัมพันธ์เชิงรุก, อบรม การขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด