คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) อบรม 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 66491

จำนวนคนดู 989 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) อบรม 2 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

สถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงปี 2549 ต่อไปนี้ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
   1.  ธุรกิจ เหมืองแร่ ปิโตรเลียม
   2.  โรงงานอุตสาหกรรม
   3.  ก่อสร้าง
   4.  ขนส่ง
   5.  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
   6.  โรงแรม
   7.  ห้างสรรพสินค้า
   8.  สถานพยาบาล
   9.  สถาบันการเงิน
   10.  สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ,
   11.  สถานบันเทิง นันทนาการและการกีฬา,
   12.  สถานตรวจสอบทางเคมีและชีวภาพ
   13.  สำนักงานที่สนับสนุนธุรกิจข้างต้น
   14.  อื่นๆ ที่กระทรวงกำห

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

กำหนดการหลักสูตร

วันแรก

08.30 – 08.45    ลงทะเบียน
08.45 - 09.00    ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
09.00 - 10.30    หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
                             (ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
10.30 – 10.45    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15       (ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน
12.15 – 13.15    พักทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30    หมวดวิชาที่  2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ไดแก
                              (ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
                              (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
14.30 – 14.45    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30    หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
                              (ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
วันที่สอง   
08.45 – 09.00    ลงทะเบียน
09.00 – 10.30    หมวดวิชาที่  3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการระยะเวลาเจ็ดชั่วโมงสามสิบนาทีประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
                              (ข) การสำรวจความปลอดภัย
                              (ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
10.30 – 10.45    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15        (ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไมปลอดภัย
12.15 – 13.15    พักทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30        (จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
14.30 – 14.45    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30        (ฉ) การประชุมและการติดตามงาน
16.30 – 16.45    ทำแบบทดสอบหลังอบรม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คปอ.ของสถานประกอบกิจการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) อบรม 2 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.), อบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด