พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66657

จำนวนคนดู 1052 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ทักษะทางการสื่อสาร และ การจัดการบุคลิกภาพ  ถือเป็น Human skills ที่จำเป็นสำหรับยุคสมัยที่สังคมให้ความสนใจเรื่องของ ตัวตน (Identity) และ บุคลิกภาพ (Personality) เป็นอันดับแรกๆ  โดยเฉพาะในขณะนี้ที่ทุกคนเป็นสามารถเจ้าของสื่อสาธารณะได้ด้วยตัวเอง  และสามารถนำเสนอตัวตนสู่ผู้คนในวงกว้างได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สื่อนี้  จึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัว  พัฒนา  และเรียนรู้ที่จะใช้พื้นที่สื่อที่มีนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับพื้นที่เหล่านี้  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จัก  เข้าใจ  และสามารถจัดการตัวเองในด้านของการนำเสนอ ตัวตน และ บุคลิกภาพของตนให้ได้อย่างดี  ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้รู้เท่าทันโลก  แต่ต้องรู้เท่าทันตนเอง  และนำเสนอตนเองในแบบที่เป็นตัวเองได้มากที่สุด  เพราะเราไม่ต้องการเพียงแค่สร้างการรับรู้เพียงชั่วคราว  แต่ต้องการสร้างให้เด็กทุกคนสามารถสื่อสาร  ถ่ายทอดตัวตน  และเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ในระยะยาว
     ด้วยเหตุนี้  เราจึงได้ออกแบบคอร์สที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเริ่มต้นจัดการ ตัวตน  และบุคลิกภาพ ของตนเองได้ทันที  ผ่าน  กระบวนการคิด  และ  การเรียนรู้ผ่านร่างกาย  โดยได้เลือกนำศาสตร์ 2 ศาสตร์จากทั้งสองวิทยากร  คือ  การนำเสนอและต่อรอง  ผนวกเข้ากับ  ศิลปะการแสดงละคร  โดยการรวมกันของสององค์ความรู้นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อผู้เข้าร่วมเพียงแค่นำเทคนิคจากการเรียนรู้ไปใช้  แต่เป็นการให้เครื่องมือในการพัฒนาตัวเองที่สามารถพัฒนาและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยิ่ง โดยในมุมของการนำเสนอและต่อรองนั้น  ผู้เข้าร่วมจะได้รับทักษะ ในด้านของการวางตัว การสื่อสารเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน ส่วนในมุมของศิลปะการแสดงนั้น  ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้พื้นฐานการแสดงเบื้องต้น  ที่เน้นเรื่องของการเข้าใจพื้นฐานและขอบเขตความสามารถของร่างกายและจิตใจตนเอง (Self-awareness)  ความสามารถในการสื่อสารความต้องการ (Objective)  พลังของการสื่อสารที่ชัดเจน (Super objective)  ร่วมถึงเรียนรู้การจัดการร่างกายเพื่อเปลี่ยนและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง (Body focus)  ซึ่งเมื่อผู้เข้าร่วมได้รวมองค์ความรู้จากทั้งศาสตร์เข้าด้วยกันแล้ว  จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในตนเอง  และสามารถจัดการ  ตัวตน  และบุคลิกภาพของตนเอง  ให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์  และทุกพื้นที่การสื่อสารได้มากขึ้นอย่างแน่นอน


เป้าหมายการอบรม
     1.    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจพื้นฐานการสื่อสารเพื่อแสดง ตัวตน และ บุคลิกภาพ  ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     2.    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีเครื่องมือและเทคนิคในการสื่อสาร และ พัฒนาตนเองที่ใช้งานได้ต่อเนื่องและยั่งยืน
     3.    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจกระบวนการคิดพื้นฐานในการสื่อสารที่ตรงตามโจทย์  เป้าหมาย  และสิ่งที่ต้องการสื่อสารในทุกพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นในการเข้าสังคม การสื่อสารเพื่อธุรกิจ หรือสังคมสื่อออนไลน์
     4.    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเป็นผู้สื่อสารที่จริงใจ  และ  เข้าใจว่าทุกการสื่อสาร  มีผลกับผู้รับสารเสมอ


ความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
     1.    พื้นฐานการแสดงเบื้องต้นที่ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
     2.    กระบวนการทางการละครที่ช่วยในการรู้เท่าทันความรู้สึก ความต้องการ  และการจัดการบุคลิกภาพที่ชัดเจน
     3.    เข้าใจถึงลักษณะของบุคคลแต่ละประเภทที่เราต้องเข้าพบ และสามารถวางตัวได้อย่างมีเสน่ห์ น่าเชื่อถือ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   ช่วงเช้า ( พื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ )
        1.    การใช้ร่างกาย และ เสียง ที่มีคุณภาพ
        2.    การใช้จินตนาการเพื่อการสื่อสาร
        3.    รู้ทันความรู้สึก / ความต้องการ ของตนเองและผู้อื่น
        4.    การสื่อสารต้องการอย่างชัดเจน
        5.    การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและคาแรกเตอร์ ในสถานการณ์ต่าง
        6.    เสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารด้วยสายตา
   ช่วงบ่าย ( การนำเสนออย่างมืออาชีพ )
        1.    การค้นหาจุดเด่นในตนเอง และการดึงพลังงานออกมาใช้อย่างทรงพลัง
        2.    Know your Customer
        3.    การปรับบุคลิกภาพและความรู้สึก
        4.    กาละเทศะ และการเลือกรับการแต่งตัว
        5.    ช่วงจังหวะ ในการรับรู้และนำเสนออย่างน่าติดตาม
        6.    เปิดตัวให้ประทับใจ กล่าวลาจากไปให้อยากติดตาม
รูปแบบการบรรยาย
    1.    วิทยากรใช้รูปแบบการนำเสนอมิติใหม่ 4D Storytelling     50%
    2.    Workshop เพื่อการเรียนรู้ และการจดจำสถานการณ์ เพื่อนำไปปฏิบัติ 40%
    3.    Question and Answer 10%
รูปแบบการนำเสนอมิติใหม่ 4D Storytelling
     การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่ การเล่าเรื่อง ควรมีขั้นตอน ดังนี้
     ตั้งหัวข้อหรือความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือแบ่งปันให้กับผู้ฟังในองค์กร หาบุคคลที่เหมาะสมกับหังข้อนั้นๆ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากและสามารถร้องขอให้มาเล่าเรื่องได้ ความกระตือรือร้นและความสามารถในการพูดดี คล่องแคล่วจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เล่าเรื่องประสบผลสำเร็จในการเล่าเรื่อง ดังนั้น หัวข้อและผู้พูดจะต้องสัมพันธ์กัน กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่องเพื่อจะได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมฟัง ดำเนินการเล่าเรื่อง  บรรยากาศไม่ต้องมีพิธีการมาก อาจมีการเปลี่ยนฉาก บริการของว่าง เป็นต้น ผู้เล่าเรื่องต้องจับกลุ่มผู้ฟังกลุ่มเล็กๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากจบการเล่าเรื่องแล้วเพื่อก่อให้เกิดเป็นสังคมเครือข่าย ระหว่างผู้เล่าเรื่องและผู้เข้าฟัง การเล่าเรื่องนั้น อาจจะกระตุ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องหรือในการ สนทนาด้วย การตั้งคำถามที่ดีจะช่วยเป็นการดึงประสบการณ์ของผู้เล่าออกมาได้มาก และได้ดีตรงกับประสบการณ์ของผู้เล่าอย่างแท้จริง  ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน อาจจะสรุปเป็นระยะๆ และผู้ฟังสามารถช่วยกันกรั่นกรองเรื่องเล่าที่เป็น tacit ให้เป็น explicit บันทึก และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไป
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ขอแนะนำหลักสูตรการอบรมนี้สำหรับ
   1.    บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
   2.    พนักงานบริการ หรือพนักงานขายที่ต้องพบเจอหรือนำเสนองานสำหรับลูกค้า
   3.    ผู้บริหาร ที่ต้องการมีบุคลิกภาพที่ทรงเสน่ห์ น่าเชื่อถือ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชี, พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร, พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ, การสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด