หลักสูตรอบรม การสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Proficiency Communication and coordination)

รหัสหลักสูตร: 66842

จำนวนคนดู 889 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม การสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Proficiency Communication and coordination)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล


          การพัฒนาการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์นั้น อาจส่งผลให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมากขึ้น หากท่านก็ตามที่ใช้แนวทางการสื่อสารแบบเหมือนเดิม ๆ โอกาสที่จะสำเร็จก็จะน้อยลง ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยมนั้นจะต้องสามารถจับประเด็น รู้จักและเข้าใจ คิดวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและเฉียบพลัน สามารถให้คำปรึกษาอย่างตรงใจ ตรงประเด็น รวดเร็ว มีชั้นเชิง มีมาดแห่งความเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวได้ตามสถานการณ์ รวามทั้งการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดีนั้น ยังส่งผลถึงการบริหารจัดการเวลาที่ยอดเยี่ยมได้อีกด้วย

          ดังนั้นการพัฒนาความรู้ ทักษะในการสื่อสารเพื่อการจัดการ สำหรับผู้จัดการ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วยวิธีการสื่อสารในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลอย่างยิ่งต่อบรรยากาศการทำงาน ผลการปฏิบัติงานของทีมงาน ความผูกพันของทีมงานต่อองค์กร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กร นอกจากนั้นหลักการเหล่านี้ ยังสามารถใช้ได้ผลเป็นอย่างดีในการสื่อสารเพื่อตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าภายนอกได้อีกด้วย

          หลักสูตรนี้ จะทำให้ พนักงาน เข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ผ่านศิลปะในการสื่อสาร ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ในการโน้มน้าว จูงใจ ขจัดอคติ ป้องกันความขัดแย้ง สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานระหว่างกันในองค์กร และลูกค้า ผ่านรูปแบบการสื่อสารของตนเองที่ต่างไปจากเดิม และมีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถลดขั้นตอน ประหยัดเวลาในการทำงานให้ดีขึ้นอีกด้วย


วัตถุประสงค์


          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงผลกระทบของการสื่อสารที่ผิดพลาด ต่อความสำเร็จของงาน และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบของอุปสรรคการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถเลือกวิธีนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

          3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ อย่างมีศิลปะวิธี เพื่อการทำงานที่ยั่งยืน

          4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความจำเป็นและเกิดความเข้าใจด้านจิตวิทยากับการทำงานกับบุคลท่านอื่น ๆ ในกรณีที่ต้องทำงานร่วมกันในเวลาอันจำกัด


ลักษณะการเรียนรู้


          1. เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

          2. Work shop / Case Study

          3. Q/A ถาม & ตอบ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ


หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

          1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงผลกระทบของการสื่อสารที่ผิดพลาด ต่อความสำเร็จของงาน และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

          2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบของอุปสรรคการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถเลือกวิธีนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

          3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ อย่างมีศิลปะวิธี เพื่อการทำงานที่ยั่งยืน

          4. ผู้เข้าอบรมเห็นความจำเป็นและเกิดความเข้าใจด้านจิตวิทยากับการทำงานกับบุคลท่านอื่น ๆ ในกรณีที่ต้องทำงานร่วมกันในเวลาอันจำกัด


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

วิทยากรได้นำเอาทฤษฎีและความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์ มาผสมกันเกิด เป็นอง๕ความรู้ใหม่ที่สามารถนำกลับไปใช้ต่อยอดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่ง 3 ศาสตร์ที่กล่าวถึงคือ

          1.Time Management

          2.Proficiency Communication

          3.จิตวิทยาการประสานงาน


หัวข้อการอบรมและกำหนดการ


บทบาทผู้นำนักสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

                องค์ประกอบของการสื่อสาร

                    •ผลกระทบจากการสื่อความที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง

                    •อุปสรรคในการสื่อสาร เช่น ประสบการณ์ อคติ ฯลฯ

                    •หัวใจแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

                    •สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน

          Workshop


 ความแตกต่างทางจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสาร และการเลือกรับฟัง

               การสื่อสารในกรณีต่าง ๆ

                    ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีการสื่อสารที่ดี

                    ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการสื่อสาร

                    เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ

                    DO and DON’T เพื่อเป้าหมายการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

                    เทคนิคการปรับการสื่อสาร ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

                    การเป็นผู้ฟังที่ดี (Active Listener)

                    การค้นหาความเข้าใจและจับใจความสำคัญ

          Workshop


Time Management overview

          ความสำคัญของงาน และความสามารถของคน

          การจัดลำดับความสำคัญของงาน

          ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเองเพื่อเป้าหมายการทำงานอย่างตรงเวลา

          บทสรุปความสำคัญของงานและเวลา

          Workshop


กลยุทธ์ทางจิตวิทยาการประสานงานให้ได้งาน

          เทคนิคการทำงานกับคนเก่ง

          เทคนิคการเร่งงานแบบบนลงล่าง

          กลยุทธ์การประสานงานเชิงศิลปะวาจาเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

          Workshop

          Q/A ถาม & ตอบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย


พนักงานทั่วไป

ผู้จัดการฝ่ายขาย / ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า

หัวหน้างาน และบุคลากร ฝ่ายขาย / ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Proficiency Communication and coordination)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ, Proficiency Communication and coordination, Online training, อบรม สัมมนา 2566, อบรมออนไลน์, หลักสูตรอบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด