หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 66981

จำนวนคนดู 1041 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    การบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการนั้นเป็นความท้าทายที่หลายองค์กรกาลังประสบปัญหาในปัจจุบัน ดังนั้นปัจจัยที่สาคัญเพื่อทาให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายคือ การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการวางแผนงาน เพราะการมีแผนที่ดีที่สุดไม่ได้การันตีถึงความสาเร็จได้ทุกครั้ง แต่สามารถช่วยป้องกันความผิดพลาดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง

    หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน เน้นการเรียนรู้ด้านการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ โดยต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความชานาญ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีจิตสานึกของการตระหนักถึงการทางานที่ต้องคานึงถึงคุณภาพของงานและส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ (Objective)

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้บริหารแผนงานและผู้รับมอบหมายแผนงาน

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทางานเชิงคุณภาพและลดข้อผิดพลาด

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองเพื่อการทางานร่วมกัน

    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบในการทางานต่อตนเองและทางานในเชิงรุกมากขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
Part 1 : เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบในการวางแผน

    - แนวความคิดการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

    - ความสาคัญและประโยชน์ของการวางแผนงาน

    - องค์ประกอบและหัวใจของการวางแผนงาน

Workshop วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ D I S C

Part 2 : ทักษะการคิดที่สาคัญสาหรับกระบวนการทางาน

    - เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ด้วย 6 STEP

    - ทักษะการคิด 5 แบบ เพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ

    - หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการวางแผน

Workshop คุณสมบัติของนักวางแผนที่ดี

Part 3 : เทคนิคการวางแผนเพื่อประสิทธิภาพกระบวนการทางาน

    - การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3 D

    - 5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

    - เทคนิคการวางแผนด้วย 5W 1H

    - เรียนรู้กฎพาเรโต 80:20 เพื่อการวางแผนงาน

Workshop ฝึกทา PDCA กับสถานการณ์จริงในการทางาน

Part 4 : บริบทของการบริหารเวลา

    - หัวใจสาคัญของการบริหารเวลา

    - อุปสรรคของการบริหารเวลา

    - เทคนิคการจัดการอย่างสร้างสรรค์

    - ถาม-ตอบ / สร้าง Commitment เพื่อการทางาน


รูปแบบการการอบรม 

    - การบรรยาย 40%

    - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 50%

    - กรณีศึกษา 10%วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

- ผู้ที่สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนกา, เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ด้วย 6 STEP, การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3 D, เทคนิคการวางแผนด้วย 5W 1H, บริบทของการบริหารเวลา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด