หลักสูตร ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ (Effective problem solving & Decision Making)

รหัสหลักสูตร: 67259

จำนวนคนดู 630 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ (Effective problem solving & Decision Making)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      ในการทำงานเรามักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอหากไม่มีหลักวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัวส่งผลกระทบรุนแรงต่อทีมงานและองค์กรเครื่องมือช่วยคิดเป็นเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้คนทำงานจัดการความคิดให้เป็นระบบและช่วยให้ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      หลักสูตร ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดเชื่อมโยงข้อมูลให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการนำเครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลผ่านเครื่องมือช่วยคิดต่างๆ เช่น Why Why Diagram เป็นต้น พร้อมนำเสนอตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่ละแบบนอกจากนั้นยังนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการทำงานผ่านกรณีศึกษาจริงที่คนทำงานมักพบเจอในชีวิตประจำวัน


วัตถุประสงค์

  1.  ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเอง

  2.  ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

  3.  ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการพัฒนาการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของตนเองเพื่อจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
HIGHLIGHTS: การออกแบบหลักสูตรเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร กลุ่มหัวหน้างานและพนักงานให้มีทักษะการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 • หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้น และผลกระทบต่อทีมงานและองค์กร
 • หลักการคิดอย่างเป็นระบบ
 • เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน
 • กรณีศึกษา : พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ
 • แนวทางการประยุกต์เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการทำงาo

1 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานและพนักงานในการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

    - เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงรุกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการทำงานระดับต่างๆ

 •  บทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจตามขอบเขตหน้าที่ของพนักงานระดับต่างๆ
 • แนวทางการสร้างทัศนคติเชิงรุกเพื่อความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในการบริการลูกค้า

2หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้น

    - เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงหลุมพรางของวิธีคิดของคนทำงานมักพบเจอ และผลกระทบที่มักเกิดขึ้น เช่นไม่คิดถึงผลกระทบสุดท้ายไม่คิดล่วงหน้ารอคำสั่งไม่คิดเชิงป้องกัน เป็นต้น

 • กิจกรรม: กระตุ้นพลังสมองพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ
 • 7 หลุมพรางการคิดควรระวังและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • ปรับการคิดของตัวเองสู่กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • Workshop: กรณีศึกษาการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

3เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน

    - เรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน

 • Why Why Diagram
 • Tree Diagram
 • Mind Mapping
 • Fishbone Diagram
 • Turtle Diagram
 • ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่ละแบบ

4ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ

    -  เสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในการคิดอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสม

 • Workshop: ฝึกปฏิบัติการคิดเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในหน้างานจริงด้วยเทคนิค DMAIC

                               -Define ระบุปัญหาให้ชัดเจน

                               -Measure ตรวจสอบความรุนแรงของปัญหา

                               -Analyze วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นต้นตอ

                               -Improve เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย

                               -Control ควบคุมและติดตามผลเพื่อปรับปรุง

 • ข้อเสนอแนะเพื่อนำทักษะการคิดอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในการทำงานจริง


ลักษณะการเรียนรู้

 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ30%
 • การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion40%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

 • ช่วยแก้ไขปัญหา ขาดทักษะการคิด เมื่อเกิดปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เช่น ไม่คิดล่วงหน้า รอรับคำสั่ง คิดไม่รอบด้าน
 • ช่วยแก้ไขปัญหา ขาดหลักการและขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • ช่วยพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยคิดแบบต่างๆ
 • ช่วยพัฒนา ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 •  หัวหน้าแผนก / วิศวกร / ผจก.แผนก / ผจก.ฝ่าย

***เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 25 ท่าน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ (Effective problem solving & Decision Making)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ, หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้น, เครื่องมือช่วยคิดพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน, เสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในการคิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด