หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS ผู้บริหารระดับสูง

รหัสหลักสูตร: 67271

จำนวนคนดู 420 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS ผู้บริหารระดับสูง
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ
 2. สำหรับผู้จัดการในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของผู้จัดการที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
 3. เพื่อเรียนรู้วิธีบริการจัดการสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างผู้จัดการมืออาชีพด้วยการค้นหาพร้อมพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการงานโดยมององค์กรเพื่อนร่วมงานและลูกน้องอย่างเข้าใจพร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน
 4. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (Managerial Competencies) สู่ความสำเร็จในอาชีพด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจการบริหารจัดการงานภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 5. เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงที่ดี โดยสามารถแยกแยะสังเกตพฤติกรรมลูกน้องระหว่างการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา “ผลงาน” และ “คน” อย่างมีขั้นตอน


หัวข้ออบรมสัมมนา
ความสามารถพื้นฐานตามตำแหน่งงาน และทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง

1.บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการคุณสมบัติของผู้จัดการตามมาตรฐาน Managerial Competencies

 • การบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ (Strategic Management/Vision)
 • การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
 • การบริหารจัดการงาน (Task Management)
 • ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)
 • การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

กิจกรรมการเรียนรู้ : ระดมความคิดกลุ่มทีมงานผู้จัดการเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดจำเป็นของ Managerial Competencies แต่ละคุณสมบัติ

2.พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความคิด และการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของคน และลักษณะของคนประเภทต่างๆ

กิจกรรมฝึกทักษะ : การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของคน อาริยาบทต่างๆ

3.จิตวิทยาที่ผู้ให้คำปรึกษากับการแจ้งผลการปฏิบัติงานที่ดี

 • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก
 • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ
 • เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล

4.การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน

 • เพื่อการแก้ไขปรับปรุง
 • เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
 • เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

5.วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”

 • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotion)
 • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ (Benefits)
 • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Fact)

กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาคน

6.วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”

 • การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน (Reaching Agreement)
 • การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน (Improvement)
 • การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน (Reinforcement)
 • การให้คำปรึกษาเพื่อประเมินผลงาน (Performance Review)

กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาผลงาน

7.แบบฟอร์มสังเกตพฤติกรรมและความสามารถการให้คำปรึกษา 10 ขั้นตอน

 • การสร้างบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง
 • การเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พูด
 • การฟังด้วยความเข้าใจ
 • การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ
 • การถามเพื่อความกระจ่างและความชัดเจน
 • การทำความเข้าใจในปัญหาให้ตรงกัน
 • การทำความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา
 • การบอกความต้องการของหัวหน้า
 • การจัดแผน หรือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
 • ลูกน้องรู้สึกสบายใจ หลังการพูดคุย

สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS ผู้บริหารระดับสูง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ, ธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด