หลักสูตร QCC for Processp Improvement Professional

รหัสหลักสูตร: 67636

จำนวนคนดู 76 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร QCC for Processp Improvement Professional
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC(Quality Control Circle) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงาน และการเพิ่มผลผลิต โดยอาศัยปรัชญาพื้นฐานและหลักการของการบริหารงาน แบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กร ดังนั้นการที่องค์กรจะริเริ่มให้มีการนำกิจกรรมคิวซีซี มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานจึงควรมีการให้ความรู้ในระดับที่สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยได้โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรมคิวซีไปปรับปรุงคุณภาพงานอย่างได้ผล จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือวิธีการทำงานประจำวันของทุกคนในองค์กรให้ได้ จากวงล้อของเดมิ่งประกอบด้วย PDCA : Plan Do Check และ Action จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการอุตสาหกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน ด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง ซึ่งหน่วยงานใดสามารถนำระบบ QC Story ไปใช้ได้อย่างจริงจัง
จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์

1.เข้าใจการทางานเป็นทีม การระดมสมอง และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และการสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนแนวทางและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน

4.ตระหนักถึงการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ QC Story

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวทางการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปแบบ

6.และมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ทบทวนความเข้าใจ

 • ความหมายของคุณภาพ
 • องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
 • การลดต้นทุนการผลิตจากการทำงานประจำวัน
 • ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
 • จิตสำนึกของการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC
 • ความหมายของระบบคุณภาพ QCC
 • ข้อดี และข้อเสียของการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC

2.ขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

 • การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCC
 • การค้นหาปัญหา
 • การคัดเลือกหัวข้อปัญหา
 • ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
 • วางแผนกิจกรรมแบ่งบทบาทหน้าที่
 • วิธีวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools
 • การกำหนดมาตรการแก้ไขและแผนการดำเนินงาน
 • การดำเนินกิจกรรมตามแผน
 • การตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินกิจกรรมตามแผน
 • การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติจากกิจกรรมกลุ่ม QCC
 • การติดตามและประเมินผลการทำกิจกรรม QCC
 • เทคนิคการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC (QC Story)
 • พร้อมตัวอย่างกิจกรรม QCC

3.ทบทวน 7 QC Tools เพื่อการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC

 • ใบรายการตรวจสอบ (Check Sheet)
 • กราฟ (Graph)
 • ผังพาเรโต (Pareto Diagram)
 • ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
 • ผังสหสัมพันธ์ (Scatter Diagram)
 • ฮิสโตแกรม (Histogram)
 • แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

4.เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • การระดมสมอง (Brainstorming)
 • การสื่อสารเพื่อความเข้าใจร่วมกัน (Mutual Understanding Communication)
 • การประชุมและนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting & Presentation)
 • เทคนิคการบริหารกิจกรรม QCC ให้ประสบผลสำเร็จ
 • การค้นหาความสูญเปล่า ในการทำกิจกรรม QCC
 • ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาในการดำเนินงานกิจกรรม QCC
 • กรณีศึกษา การดำเนินกิจกรรม QCC และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม
 • Workshop : จัดทำและนำเสนอกิจกรรม QCC

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • วิศวกร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วย และพนักงานระดับปฏิบัติการที่บริษัทกำหนด  
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร QCC for Processp Improvement Professional
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: QCC(Quality Control Circle), PDCA : Plan Do Check และ Action, กลุ่มคุณภาพ QCC, ต้นทุน, การจดทะเบียนกลุ่ม QCC, ผังพาเรโต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต