หลักสูตร การสื่อสารที่มีผลกระทบและการฟังอย่างกระตือรือร้นสำหรับผู้นำ

รหัสหลักสูตร: 67648

จำนวนคนดู 138 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสื่อสารที่มีผลกระทบและการฟังอย่างกระตือรือร้นสำหรับผู้นำ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

         องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงาน
มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

        หลักสูตร การสื่อสารที่มีผลกระทบและการฟังอย่างกระตือรือร้นสำหรับผู้นำ ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญของผู้จัดการให้มีความสามารถในการสื่อสารกับทีมงาน
ในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถสื่อสารข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งเน้นกระบวนการปรับทัศนคติให้ผู้เข้าอบรมรู้จักควบคุมอารมณ์ พร้อมทั้งแนะแนวทางและหลักการ
ในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ และความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ เพิ่มสัมพันธภาพที่ดี
ความร่วมมือร่วมใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อไป


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการทำงานและการสื่อสารกับคนอื่น ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของบุคคล (People Styles) และฝึกทักษะการสื่อสารกับทีมงานแต่ละ Style ได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ปัญหาการสื่อสารในที่ทำงานที่มักเกิดขึ้น

 • ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นของการสื่อสารในองค์กร
 • พื้นฐานการสื่อสารที่ดีสำหรับคนทำงานยุคใหม่ เพื่อให้ได้งานและได้ใจคน (กริยา ท่าทาง และน้ำเสียง)
 • Workshop: กระบวนการสื่อสารประสิทธิภาพสูง

2. การสื่อสารกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างของบุคคลและการทำงานร่วมกัน

 • พฤติกรรมการสื่อสารของทีมงานแต่ละ Style
 • แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ
 • ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละประเภท สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการสื่อสารกับคนประเภทต่างๆ
 • ฝึกปฏิบัติ : ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละ Style

3. เทคนิคการสื่อสารประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

 • การฟังด้วยหัวใจ
 • ฝึกปฏิบัติ : การฟังอย่างผู้นำ
 • การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆของคนทำงานที่ต้องทำเป็นประจำ

                       -  การประชุมทีมงาน

                       -  การมอบหมายและติดตามงาน

                       -  การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจทีมงาน

                       -  การรายงานผลงาน

                       -  การนำเสนอ

 • ฝึกปฏิบัติ : การสื่อสารในสถานการณ์ยุ่งยากที่มักเกิดขึ้นในที่ทำงาน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารที่มีผลกระทบและการฟังอย่างกระตือรือร้นสำหรับผู้นำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กระบวนการสื่อสารประสิทธิภาพสูง, ความผิดพลาดของการสื่อสาร, การสื่อสารกับสไตล์การทำงาน, หลักการในการสื่อสาร, เทคนิคการสื่อสารประสิทธิภาพ, การฟังอย่างผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด