Strategic Service Management and Improvement Program

รหัสหลักสูตร: 16004

จำนวนคนดู 1087 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

อบรมต่อเนื่อง 5 ครั้ง รวม 8 วัน

ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555

หัวข้อ    Customer & Service Strategy and Service Quality

การกำหนดกลยุทธ์ลูกค้าและการบริการ,  แนวคิด Service Quality

ครั้งที่ 2 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2555

หัวข้อ Service Blue Print and Voices of Customer

การจัดทำพิมพ์เขียวบริการและการรับฟังความต้องการ ความวัดความพึงพอใจ  และไม่พึงพอใจของลูกค้า การวัดผล

ครั้งที่ 3 วันที่ 23-24 มกราคม 2556

หัวข้อ Customer Relation & Customer Experience Management,

Customer Complaint & Service Recovery Management

มัดใจลูกค้าด้วยการบริหารประสบการณ์ลูกค้า & การสร้างความสัมพันธ์ และระบบการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

ครั้งที่ 4 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

หัวข้อ Service Process Improvement & Productivity Tools  for Service

การปรับปรุงกระบวนการ และเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพการบริการ 

ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2556

หัวข้อ Present and Sharing   สรุป และพิธีมอบประกาศนียบัตร

(โดยองค์กรตัวอย่างด้านบริการมา Sharing ประสบการณ์จริง)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด