การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน วันที่ 24-26 ตุลาคม 2559

จำนวนคนดู 345 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน วันที่ 24-26 ตุลาคม 2559
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ LabVIEW ได้ถูกนํามาใช้ในงานเก็บข้อมูล งานตรวจสอบวิเคราะห์ผล และงานควบคุมกระบวนการใน อุตสาหกรรมต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการประยุกต์ใช้งาน ซอฟต์แวร์ LabVIEW เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับ ความรู้ในการโปรแกรมและทดลองปฏิบัติงานกับชุดทดลองโดยใช้อุปกรณ์จริง 1 คนต่อ 1 เครื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม LabVIEW สําหรับงานเก็บข้อมูลงาน ตรวจสอบวิเคราะห์ผล และงานควบคุม 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ LabVIEW ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานของตนเองได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
-  แนะนำซอฟต์แวร์ LabVIEW 
- การโปรแกรม LabVIEW ขั้นพื้นฐาน  
- โครงสร้างการเขียนโปรแกรม LabVIEW
- การใช้งานอาร์เรย์และคลัสเตอร์ (Arrays & Clusters)
- การใช้งาน Chart & Graphs
- การใช้งาน Strings & File I/O
- การเชื่อมต่อและการเก็บข้อมูล (Data Acquisition)
- การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ LabVIEW ในงานอุตสาหกรรม
- การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เมคคาทรอนิกส์, อบรมLabVIEW, อุตสาหกรรม, Labview

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด