การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

จำนวนคนดู 505 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขายได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการเจรจาต่อรองอย่างมั่นใจตั้งแต่การเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปใช้ในการเจรจาต่อรองการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเจรจา กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการเจรจาต่อรองได้ด้วยด้วยตนเอง

หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. หลักการเจรจาต่อรอง

  (เรียนรู้เรื่องหลักการพื้นฐานการเจรจา ทำไมต้องเจรจาต่อรองเจรจาอย่างชนะทั้งสองฝ่าย Win-Win คืออะไร)

  1. การวิเคราะห์ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง

  (เรียนรู้เรื่องปัจจัยในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในการเจรจา)

  การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง (เรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวให้พร้อมในการเจรจา)

  -                   

  -                   

  1. ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง

  (เรียนรู้เรื่องขั้นตอนการเจรจาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคู่เจรจาและบรรลุเป้าหมายทั้งสองฝ่าย)

  1. กลยุทธ์การเจรจา (เรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การเจรจาอย่างเป็นระบบ)

  -                   

  -                   

  -                   

  -                   

  1. การจูงใจขณะเจรจาต่อรอง (เรียนรู้เรื่องการจูงใจในระหว่างการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ)
  2. กิจกรรม Workshop: การคาดเดากลยุทธ์คู่เจรจา(พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม)

  (กำหนดสถานการณ์ให้หลังจากนั้นคู่เจรจาจะต้องคาดเดากลยุทธ์คู่เจรจาด้วยเทคนิคการหาข้อมูลโดยใช้คำถาม)

   

  1. กิจกรรม Workshop: การเจรจาต่อรองการขาย (พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม)

  (กำหนดสถานการณ์ให้หลังจากนั้นคู่เจรจาต้องเจรจากันให้บรรลุเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างประนีประนอมในระหว่างนั้น ผู้เข้าสัมมนาท่านอื่นๆ จะต้องสังเกตและให้ความเห็นกับคู่เจรจาได้ถึงความเหมาะสมในการเจรจาทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ต้องปรับปรุงพัฒนาเมื่อสิ้นสุดการเจรจา วิทยากรจะสรุปเทคนิคการนำไปใช้กับฝ่ายงานอื่นๆ หรือในงานของผู้เข้าสัมมนาทุกคนในฝ่ายงานอื่นๆได้อย่างเหมาะสม พร้อมเทคนิคเพิ่มเติมในการนำไปประยุกต์ใช้)

  1. การสื่อสารในระหว่างการเจรจา

  (เรียนรู้เรื่องการสื่อสารในระหว่างการเจรจาต่อรองอย่างได้ผลเนื่องจากการสื่อสารที่ดีย่อมทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถป้องกันปัญหาในอนาคตได้)

  10.การสร้างบรรยากาศการเจรจาต่อรอง

  (เรียนรู้เรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีในระหว่างการเจรจาต่อรองซึ่งจะทำให้เรื่องที่ซับซ้อนจบลงอย่างไม่สร้างความตึงเครียด)

  11.สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการเจรจาต่อรอง

  (เรียนรู้เรื่องสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำซึ่งจะทำให้การเจรจาต่อรองสามารถบรรลุเป้าหมายได้)

  12.ทัศนคติที่ดีในการเจรจาต่อรอง(เรียนรู้เรื่องการสร้างทัศนคติที่ดีในระหว่างการเจรจาต่อรอง)

  13.การยุติการเจรจาต่อรอง

  (เรียนรู้เรื่องการยุติการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้การเจรจาจบลงด้วยข้อสรุปที่ตรงกันและจบภายในเวลาที่เหมาะสมไม่ยืดเยื้อ)

  14.คำถามและคำตอบ (เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาได้สอบถามคำถามทุกเรื่องที่อยากรู้)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, การขาย, การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์, กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจา, การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคู่เจรจา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด