การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)

รหัสหลักสูตร: 37280

จำนวนคนดู 484 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

    1. เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planing : APQP อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่านกระบวนการ APQP และท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าอื่นๆ

    2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้  APQP

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร

- APQP คืออะไร

- ประโยชน์ของ APQP

- ความหมาย, จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์, ขั้นตอนของ APQP 

- การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต

- การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน

- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- การออกแบบและพัฒนากระบวนการ

- การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

- ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข

- กระบวนการทบทวนความเป็นไปได้และ Feasibility Review &  Risk analysis

- การประยุกต์แนวทางของ APQP กับการเตรียมการสำหรับลูกค้าอื่น ๆ

- Work shop

 

ลักษณะการอบรม :

   1.  การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง และมีตัวอย่างประกอบ โดยเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น

   2.  กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้

 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

   • บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างาน ในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด หน่วยงานจัดซื้อ ทีมงาน New  Model ของแต่ละบริษัท ฯ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด