พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น

จำนวนคนดู 172 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
1.เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น นักออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันทีเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้มีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา

1.การนำเทรนด์ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์

2. work shop การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของแต่ละแบรนด์ 

   - Present งานและปรับปรุง แก้ไข

   - สรุป ถามตอบปัญหา

3. Workshop : กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

4. Workshop : การสร้าง Innovation Mindset

5. Workshop : ถอดรหัสคุณค่าสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้ตรงใจลูกค้า นำเสนอแบบจำลองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

วิทยากร
1. นายณัฐวัฒน์ สีวะรา -ดีไซเนอร์ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

2.นางสาวศศิมา สุขสว่าง -เจ้าของ sasimasuk.com ,วิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม

3.นายเอกมล อรรถกมล -Fashion Columnist 

4.นางสาวชไมพร มิตินันท์วงศ์

คำค้นประกาศนี้ Tags: fashion product, product development, workshop, free, พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น, fashion
สัมมนา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พี่น้อง SMEs วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อาหารแปรรูป และเกษตรแปรรูปทุกประเภท จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ที่สุดแห่งปี “ยกระดับเกษตรแปรรูป ก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้าน..... ด้วยเทคโนโลยีและมุมมองความสำเร็จใหม่..”
การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
3800บาท
ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้มีการควบคุมทั้งก
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
3800บาท
7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่
เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3700บาท
เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญ
หลักสูตร ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิต แบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Quality Control - ZQC)
3900บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับของเสีย (Defect) 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานการเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม 4. เพ
การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
3900บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
พัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต
2900บาท
หลักสูตรที่สอนทักษะในการคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการแก้ไขด้วยอารมณ์และความรู้สึก สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยควาารอบคอบมีเหตุผลทั้งกับตนเองและผู้อื่น
การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต สำหรับหัวหน้างาน
3800บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความ