หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ (SMART Goal Setting)

รหัสหลักสูตร: 66681

จำนวนคนดู 1186 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ (SMART Goal Setting)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (Goals Setting) และการกำหนดตัววัดผลงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรได้อย่างเหมาะสม
     หลักสูตร “เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ” มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการตั้งเป้าหมายผลงาน การกำหนดตัววัดผลการทำงาน และการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งสามารถพัฒนาการทำงานของตนเองให้มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างทีมงานที่ให้ผลปฏิบัติงานสูง ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน


วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายผลงานและการกำหนดตัววัดผลงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และกำหนดตัววัดผล (KPIs) รวมทั้งการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Constructive Feedback) ให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
   3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตั้งเป้าหมายผลงาน การกำหนดตัววัดผลงาน และการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะและสามารถตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลงานของตนเองและทีมงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   หลักสูตร SMART GOALS SETTING FOR SUCCESS” มุ่งเน้นการ Workshop เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆ ทราบถึงเทคนิค “การตั้งเป้าหมายในการทำงาน” และสามารถกำหนดตัววัดผลงานที่องค์กรคาดหวัง ตลอดจนแนวทางการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน (Constructive Feedback) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานไปในทิศทางเดียวของหน่วยงานและองค์กร
     1. ผู้บริหารยุคใหม่กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ : เรียนรู้แนวคิด หลักการและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
               - บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
               - ปัญหาการวางแผนงานขององค์กรต่างๆ
               - ขั้นตอนสำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
               - ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์
     2. การเชื่อมโยงการบริหารผลการดำเนินงานกับเป้าหมายธุรกิจของบริษัท (Corporate Goal Setting) วัตถุประสงค์ : เรียนรู้หลักการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
               - เทคนิคการกำหนด/ทบทวนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมองค์กร
               - เทคนิคการกำหนดเป้าหมายประจำปีขององค์กร (Corporate Goal Setting)
     3. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และกำหนดตัววัดผลงาน (KPIs) ในการทำงาน วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกฝนการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผลให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวของหน่วยงานและองค์กร
               - ฝึกปฏิบัติ : การตั้งเป้าหมาย (Goals Setting) และการกำหนดตัววัด (KPIs) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
               - การติดตามและประเมินผลเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
               - นำเสนอและรับ Feedback จากวิทยากร
     4. เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ : เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการ Feedback ทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
               - กระบวนการ Feedback ทีมงานด้วย SBI Model
                     *Situation สถานการณ์
                     *Behavior พฤติกรรมที่เราเห็น
                     *Impact ผลกระทบ

               - ฝึกปฏิบัติ: กระบวนการ Feedback ทีมงานด้วย SBI Model ในสถานการณ์ต่างๆ


ลักษณะการเรียนรู้
     - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                                                               30%
     - การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       
     - ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion                 40%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ (SMART Goal Setting)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ, เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ, SMART Goal Setting

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด