สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

        การที่องค์กรธุรกิจจะประสบความสำเร็จ ผลประกอบการดี มีกำไร พนักงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคงทั้งรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งก็เนื่องมาจากการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

        หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความความสุข การลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยศึกษาจากตัวอย่างปัญหาข้อขัดแย้งและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีและปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านแรงงานสัมพันธ์สามารถบริหารแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่จัดงาน
วันที่อบรม 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร

1. ความหมายของแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก

2. แนวคิดแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

3. ปัจจัยที่มีผลต่อระบบแรงงานสัมพันธ์

4. กลยุทธ์ในการทำกิจกรรมเพื่อแรงงานสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

5. Workshop แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในองค์กร 

6. กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานและการแก้ไข

7. ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานที่เกี่ยวข้อง


วิธีการอบรม

l บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

l แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านกรณีศึกษา

l แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

วิทยากร

วิทยากร อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ

อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อัลวาอะลูมิเนียม จำกัด, บริษัท อาร์ซี จิวเวลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด,บริษัท ซาติน เท็กซ์ไทล์ จำกัด ฯลฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงานสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ที่ควรเข้าอบรม

เจ้าหน้าที่บุคคล ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ หัวหน้างาน ผู้บริหารองค์กร

สถานที่จัดงาน
สถานที่อบรม: โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ราคา 3,900 ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

                  ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

                  ลงทะเบียน 4 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:www.inwtraining.com
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสาลินี
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิผล เข้าใจ การกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์ รู้จักติดตามงาน รับผิดชอบต่อคำสั่งในการที่ถ่ายทอดสู่
3900บาท
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงขั้นตอน / การแจ้งประนอมข้อพิพาทแรงงาน / การเจรจาต่อรองในระดับไตรภาคี / การปิดงานหรือการชุมนุมนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน
2,900บาท
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต
3900บาท
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น
3900บาท
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการประสานงานและประสานประโยชน์ขององค์กรต่อไป
3800บาท
ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มี
3900บาท
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน หลักการและเหตุผล ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีส่วนสำคัญ (Key Man) ในการบริหารง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ